Maamme hallitus valmistautuu 5. ja 6. huhtikuuta pidettävään kehysriiheensä vaikeassa tilanteessa. Eri toimijat odottavat hallitukselta edelleen päätöksiä julkisen talouden tasapainottamiseksi, konkreettisia työllisyystoimia tai täydentäviä ilmastotoimia. Venäjän aloittama sota Ukrainassa tuo kuitenkin pöydälle vielä kiireellisempiä päätöksiä turvallisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi sekä talouden toiminnan häiriöiden hallitsemiseksi.

 

Metsäteollisuudella on usein toistetut pitkän aikavälin odotuksensa maamme hallitukselle. Kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää, ettei teollisuuden kustannuksia nosteta omilla päätöksillä. Samalla toivotaan, että kotimaisin päätöksin turvataan kilpailijamaihin verrattuna tasapuoliset toimintaedellytykset, jotka mahdollistavat menestyksen globaalissa kilpailussa.

 
- Juuri nyt pitkän aikavälin tavoitteiden ohi nousevat välittömät, toimintaedellytysten turvaamista tukevat politiikkatoimenpiteet. Niistä kolme on ylitse muiden, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

 

Puun markkinoille tuloa on edistettävä


Puun tuonnin pysähtyminen Venäjältä haastaa suomalaisen metsäteollisuuden puun saatavuutta. Suurin haaste liittyy koivukuidun saatavuuteen, mutta ongelmia muodostunee myös muiden puutavaralajien ja energiapuun hankinnassa.


- Poliittiset ratkaisut puun markkinoille tulon edistämiseksi ovat nykyisessä tilanteessa välttämättömiä. On lisäksi äärimmäisen tärkeää, että tehtävät päätökset eivät vääristä puumarkkinoiden toimintaa esimerkiksi ohjaamalla ainespuuta jalostuksen sijaan polttoon, Jaatinen painottaa.  

Avainasemassa on puukaupan aktivoiminen. Mikäli puun tuonnin loppumista ei onnistuta korvaamaan muista lähteistä, metsäteollisuus joutuu tekemään joko lyhytaikaisia tai pysyviä sopeuttamistoimenpiteitä. Jos energiapuun tai turpeen tarjonta ei puolestaan vahvistu, energiateollisuus joutuu käyttämään tuotannossaan entistä enemmän jalostuskelpoista puuta, mikä heikentää metsäteollisuuden kilpailukykyä.


Sujuva logistiikka on turvattava


Kotimaisen puumarkkinan korostuminen hankinnassa aiheuttaa välittömiä tarpeita kasvattaa Suomen logistisen järjestelmän kapasiteettia. Maantieliikenteessä kapasiteettia nostaisi etenkin vähäliikenteisen tieverkon määrärahojen nopea lisäys. Raideliikenteessä toimiva keino olisi ulkomaille rekisteröityjen vaunujen käytön mahdollistaminen Suomen sisäisessä liikenteessä.

- On erittäin hyvä, että liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt asian ripeän valmistelun. Ammattiliikenteen kustannusnousun hillitsemiseen on myös löydettävä nopeasti vaikuttavia keinoja, Jaatinen toteaa.

 
Ilman näitä toimia Suomen logistisesta kyvystä uhkaa muodostua puunhankinnan pullonkaula. Suomen sisäistä logistiikkajärjestelmää ei nykyisellään ole mitoitettu tuonnin korvaamiseen.

 

Energiahuoltovarmuus vaatii toimenpiteitä

 

Polttoaineiden saatavuus tulevalle lämmityskaudelle on varmistettava tavalla, joka turvaa jalostuskelpoisen puun käytön vientituotteisiin ja energiasivuvirtojen ohjautumisen polttoon. Mikäli puun saatavuus yleisesti ei vahvistu ja turpeen tarjonta energialähteeksi ei lisäänny, on olemassa riski, että jalostuskelpoista puuta ohjautuu tuotteiden valmistuksen ja vientitulojen sijaan polttoon.

 
- Energiapuun käyttöä tulee edistää käyttökohdeneutraalisti. Turve on huoltovarmuussyistä palautettava energiapalettiin. Myös tehtaiden kilpailukyvystä on huolehdittava, tässä vaikuttava keino olisi parantaa käyttöön otettavaa sähköistämisen tukea, Jaatinen toteaa.