Suomalaisilla metsäteollisuusyrityksillä on suuri vaikutus maamme talouteen ja ihmisten hyvinvointiin. Tämä ilmenee juuri valmistuneesta EY Advisory Oy:n tekemästä selvityksestä, missä arvioitiin metsäsektorin eli metsätalouden ja metsäteollisuuden kansantaloudellisia vaikutuksia Suomessa.

Metsäteollisuuden suoraan kerryttämä liikevaihto oli Suomessa vuonna 2021 yhteensä liki 33 miljardia euroa ja yhdessä välillisten vaikutusten kanssa 45 miljardia euroa. Arvonlisää metsäteollisuus kerrytti suoraan ja välillisesti yhteensä lähes 11 miljardia.

Selvityksestä käy ilmi, että lähes puolet metsäteollisuuden tuottamasta arvonlisästä kumpuaa välillisesti muilla toimialoilla tehdystä työstä. Arvoa syntyy mm. metsätaloudesta ja puunkorjuusta, tukkukaupasta, kuljetuksesta, varastoinnista sekä energia-alalta.

Metsäsektorin laaja kotimainen arvoketju ja menestys kansainvälisillä markkinoilla heijastuu suoraan alan kykyyn työllistää. Selvityksen mukaan metsäteollisuus työllisti Suomessa vuonna 2021 suoraan lähes 40 000 ihmistä ja välilliset vaikutukset mukaan lukien noin 83 000 henkilöä. Koko metsäsektorin työllistävä vaikutus välillisine vaikutuksineen oli lähes 100 000 henkilöä.

- Alalle tyypillisistä voimakkaista suhdannevaihteluista huolimatta metsäteollisuus on säilyttänyt asemansa kansantaloudellisesti merkittävänä toimialana. Vientivetoinen ja kilpailukykyinen metsäteollisuus luo hyvinvointia koko Suomeen, kertoo Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström.

Miljardien verokertymä ja investoinnit

Selvityksen mukaan metsäteollisuuden kokonaisverokertymä välillisine vaikutuksineen oli vuonna 2021 noin 3,1 miljardia euroa ja koko metsäsektorin verokertymä yli 3,8 miljardia euroa.

Vuosina 2017–2021 metsäteollisuuden investoinnit Suomeen, välilliset vaikutukset huomioiden, olivat keskimäärin noin 1,9 miljardia euroa vuodessa. Investoinneissa on vuosittaista vaihtelua, mutta taso on pysynyt korkeana.

- Suomalaiset metsäteollisuusyritykset toimivat erittäin kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla. On tärkeää, että yritykset näkisivät Suomen investoinneille otollisena kohdemaana jatkossakin. Menestyvä metsäteollisuus mahdollistaa kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen kannalta tärkeät tulevaisuuden investoinnit sekä tukee omalta osaltaan julkista taloutta, toteaa Lindström.

Suhdanteet vaihtelevat, mutta alan kansantaloudellinen asema on vahva

Tänä vuonna metsäteollisuustuotteiden kysyntä keskeisillä markkina-alueilla on laskenut edellisvuosista. Inflaation, korkojen nousun sekä korkeiden varastotasojen vaikutus yhdessä yleisen epävarmuuden kanssa ovat heijastuneet sekä puutuoteteollisuuden että kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden kysyntään.

- Metsäteollisuus kipuilee nyt heikon suhdannetilanteen kanssa. Alalla tehdään kuitenkin koko ajan rajusti töitä riippumatta markkinasykleistä, minkä vuoksi kansantaloudellinen merkitys muuttuu hitaammin kuin yksittäiset kvartaalitulokset. Pidemmän aikavälin kysyntänäkymät monille metsäteollisuustuotteille ovat edelleen hyvin myönteiset, kiteyttää Lindström.

* EY Advisory Oy:n selvitys Metsäteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa