Yritysten, tutkimuksen ja julkisen sektorin ekosysteemit ja laaja-alainen yhteistyö innovaatiotoiminnassa ovat ainoa tapa viedä läpi suuria, systeemisiin haasteisiin liittyviä muutoksia. VTT ja Gaia Consulting selvittivät kansainvälisen vertailun avulla käytäntöjä, joilla ekosysteemit vauhdittavat kestävää kasvua ja uudistumista. Selvityksen mukaan Suomessa tarvitaan sekä nykyistä parempi kokonaiskuva kasvua vauhdittavista instrumenteista että toimijoiden tiivistä yhteispeliä painopistevalintojen tekemiseksi ja rahoituksen vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Metsäteollisuus ry:n, Kemianteollisuuden ja Teknologiateollisuuden rahoittama selvitys julkaistaan 7.6.2022. Selvityksessä vertailtiin Itävallan, Hollannin, Ruotsin ja Tanskan malleja ja käytäntöjä, jotka voisivat edistää pitkäjänteistä innovaatiopolitiikkaa myös Suomessa.

Selvityksessä ei tunnistettu yhtä ylivertaista kumppanuusmallia ekosysteemeille, mutta löydettiin toimia ja käytänteitä, jotka vievät Suomea oikeaan suuntaan.

Ekosysteemeitä tukeville toimille on tarvetta erityisesti rahoitukseen, yhteiseen visioon, yhteistyön koordinointiin sekä vaikuttavuuteen liittyen.

- Rahoituksen tulee olla pitkäjänteistä ja kohdentua innovaation kehityskaaren eri vaiheisiin. Siirtymän yhdestä rahoitusinstrumentista toiseen pitää olla sujuvampi, jotta kokonaisuus olisi yhtenäinen.

- Tarvitaan yhteinen visio, jossa huomioidaan tasapainoisesti teollisuuden tarpeet, riittävän kunnianhimoinen tutkimuksellinen agenda ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Lisäksi on ratkaistava, miten visioon päästään ja kuinka sitä muutetaan, jos toimintaympäristö muuttuu.

- Yhteistyötä on koordinoitava omin voimin tai ulkopuolisen koordinaattorin avulla. Mitä suurempi tai monimutkaisempi ekosysteemi tai klusteri on kyseessä, sitä tarpeellisempi koordinaattori on.

- Ekosysteemistä syntyvän arvon on oltava laaja-alaista ja moninaista. Yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten ja yhteiskunnan saamat hyödyt on tehtävä näkyviksi ja tieto niistä on tuotava tiiviimmin tukemaan ekosysteemien johtamista ja rahoitusta.

Suomen innovaatiojärjestelmässä on paljon julkisia rahoitusinstrumentteja, jotka tukevat innovaatioiden kehittämistä ja uudistumista. Tällaisia ovat esimerkiksi Business Finlandin Veturi-instrumentti ja Suomen Akatemian Lippulaiva-instrumentti. Kokonaiskuva on kuitenkin tällä hetkellä hajanainen ja eri rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen vaatii laajaa perehtymistä instrumenttien reunaehtoihin ja rajoituksiin. Ekosysteemien rahoituksen hyödyntämistä tuleekin sujuvoittaa ja ymmärrystä eri instrumenteista lisätä.

Lue lisää VTT:n tiedotteesta.

Tutkimuksen löydät täältä.