Euroopan komissio julkaisi 30.11.2022 ehdotuksensa uudeksi pakkaus- ja pakkausjäteasetukseksi. Esitys suosii uudelleenkäytettäviä pakkauksia kierrätettävien kustannuksella eikä kannusta fossiilisten raaka-aineiden vähentämiseen.

Pahimmillaan vaikutus voi olla päinvastainen, kun kierrätettäviä kuitupohjaisia pakkauksia korvattaisiin muun muassa paksusta muovista valmistettavilla pestävillä pakkauksilla eri käyttötarkoituksissa. Uudelleenkäytettävien pakkausten puhdistamiseen kuluu myös runsaasti vettä ja energiaa, mitä ei useinkaan huomioida niiden elinkaarilaskelmissa.

Suomessa valtioneuvosto julkisti tänään kantansa asetukseen. Metsäteollisuus näkee positiivisena, että valtioneuvosto katsoo, että uudelleenkäytön ja kierrätyksen tulisi olla toisiaan täydentäviä ratkaisuja. Valtioneuvosto ei esimerkiksi kannata varauksetonta uudelleenkäytön suosimista, vaan näkee, että tavoitetasoja ja poikkeamistarpeita tulisi vielä arvioida tarkemmin. Erityisesti valtioneuvosto katsoo, että vuodelle 2040 ulottuviin vaatimuksiin sisältyy epävarmuuksia. Myös metsäteollisuus näkee näin pitkälle ulottuvien tavoitteiden asettamisen haasteellisena olemassa olevilla lähtötiedoilla.

Suomen kannassa myös oikeutetusti peräänkuulutetaan elinkaarilaskelmiin nojaavia tutkimuksia eri pakkaustyyppien kokonaisympäristövaikutuksista. Niin ikään on positiivista, että Suomi ei tue komission ehdottamia kieltoja eri pakkaustyypeille, vaan painottaa koko elinkaaren aikaisten vaikutusten huomioonottamista ennen kuin kieltoja asetetaan. Kartonkipakkausten kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi niiden korkean kierrätysasteen huomioimista.

Valtioneuvosto katsoo, että biopohjaisilla materiaaleilla on tärkeä rooli irrottauduttaessa fossiilisista raaka-aineista

Metsäteollisuus yhtyy valtioneuvoston kantaan myös siinä, että asetuksessa esitettyjä kierrätetyn muovin käyttövelvoitteita ei tulisi soveltaa muiden kuin kokonaan muovisten pakkausten muovisille osille ja että niitä voitaisiin täydentää biopohjaisella muovilla. Tämä tarkoittaisi, että kierrätetty ja biopohjainen muovi olisivat asetuksessa tasavertaisia, mikä edesauttaisi tavoitteiden saavuttamista.

Metsäteollisuus toivoo, että myös jatkoneuvotteluissa EU:n parlamentissa ja neuvostossa Suomi korostaa kierrätyksen ja uudelleenkäytön toisiaan tukevaa roolia. Parhaiten tämä saavutetaan niin, että siinä tapauksessa kun eri pakkaustyypit ja -materiaalit täyttävät esityksessä niille asetettavat kunnianhimoiset kierrätettävyys- ja kierrätystavoitteet, tulee niiden olla kategoristen uudelleenkäyttövaatimusten ja kieltojen ulkopuolella.

Pakkausten osalta tulisi aina olla mahdollista valita ratkaisu, jossa koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset on minimoitu. Tämä ei ole mahdollista, jos lainsäädännöllä ohjataan käyttämään uudelleenkäytettäviä pakkauksia kaikissa sovelluksissa.