Monimuotoisuustyön vaikuttavuuden arviointiin sekä toimien kohdentamiseen tarvitaan ajantasaista tietoa metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden määrästä sekä laadusta. Nykyiset ratkaisut mahdollistavat jo usean eri rakennepiirteen mittauksen. Teknologian kehittyessä päästään vielä kokonaisvaltaisempaan monimuotoisuuden mittaamiseen.

Koko valtakunnan kattavia havaintoja tarjoavalla, ilmasta käsin tehtävällä kaukokartoituksella saadaan jo nykyteknologialla arvioita suurikokoisten säästöpuiden, suojavyöhykkeiden sekä puuston rakenteellisen vaihtelun määrästä.

Puunkorjuun yhteydessä kerättävällä metsäkonetiedolla voidaan kerätä kuviotason tietoa tekopökkelöistä, suojakaistoista, suojatiheiköistä sekä säästöpuuryhmistä. Arvokkaiden elinympäristöjen huomioiminen voidaan todentaa myös hakkuukoneen sekä hakkuulaitteen sijainnin perusteella.

Mittausteknologian kehittyessä metsistä saatavan luontotiedon laatu paranee. Metsävaratiedon keruussa käytettävän laserkeilausaineiston pistetiheyden nostaminen mahdollistaisi suurikokoisten laho- ja lehtipuiden sekä luonnontilaisen kaltaisten metsien tarkemman tunnistamisen.

Metsäkoneisiin lisätty laserkeilain puolestaan mahdollistaisi puunkorjuussa jäävän puuston sijainnin, puulajin, järeyden ja lukumäärän mittauksen. Myös jatkuvasti kehittyvä drone-teknologia antaa pienipiirteistä ja monipuolista tietoa rakennepiirteiden tilasta. Eri menetelmillä kerättyjen tietojen yhdistäminen parantaa ja laajentaa kokonaisnäkemystämme.

Teknologian kehittäminen vaatii panostuksia kehitystyöhön sekä käytännön toteutukseen. Esimerkiksi sensoriteknologian lisääminen hakkuukoneisiin on toimijalle merkittävä lisäpanostus, joka kuitenkin tukee pitkällä aikajänteellä toiminnan yhä tarkempaa raportointia.