Suomen metsien suojeluaste on Euroopan kärjessä. Metsistä on tiukasti suojeltu 10 prosenttia. Suojelupinta-ala kasvaa koko ajan – etenkin, kun metsänomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman toteutus etenee. METSO-suojelu perustuu aina tiukkoihin monimuotoisuuskriteereihin ja maanomistajille maksettaviin korvauksiin. Siksi se on laajasti hyväksytty tapa edistää metsien suojelua Suomessa.

Suomessa on suojeltu tiukasti yli 2 miljoona hehtaaria eli 10 prosenttia Suomen metsien pinta-alasta. Näillä alueilla kaikki metsätaloustoimenpiteet on kielletty. Suomessa suurin osa suojelusta on nimenomaan tiukkaa suojelua, kun monissa Euroopan maissa suojelu on väljempää.

Suomessa metsien suojeluaste vaihtelee paljon alueittain. Lähes 80 prosenttia suojelualueista sijaitsee Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomen metsien suojelua on mahdollista kehittää. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa erityisen tärkeitä ovat tietyt metsien rakennepiirteet, kuten lahopuu, palanut puu sekä järeät haavat ja jalot lehtipuut. Etelä-Suomessa harvinaisia tai harvinaistuneita metsäelinympäristöjä ovat muun muassa lehdot, korvet, harjujen paahderinteet, tulvametsät ja metsäluhdat.

Vapaaehtoiset keinot käyttöön monimuotoisuuden suojelussa

Metsäteollisuus kannattaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmassa (METSO) kehitettyjen vapaaehtoisten keinojen käyttöä metsien monimuotoisuuden suojelussa. Vapaaehtoisin keinoin voidaan suojella monimuotoisuutta sekä ekologisesti että taloudellisesti tehokkaasti.

METSO-ohjelman toteuttaminen alkoi vuonna 2008. Sen tavoitteena on suojella pysyvästi 96 000 hehtaaria monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsäalueita sekä saada 82 000 hehtaaria määräaikaisen suojelun ja luonnonhoitohankkeiden piiriin vuoteen 2025 mennessä. Ohjelman myötä metsien suojelupinta-ala kasvaa koko ajan.

Vapaaehtoisin keinoin voidaan suojella monimuotoisuutta sekä ekologisesti että taloudellisesti tehokkaasti.

METSO-ohjelmassa on tarkoituksena laajentaa nykyistä suojelualueverkkoa, lisätä sen kytkeytyneisyyttä sekä kehittää talousmetsien luonnonhoitoa. Suojelu perustuu aina metsänomistajan vapaaehtoisuuteen. Kohteita voidaan ostaa myös valtion omistukseen suojelualueiksi.

On tärkeää, että METSO-ohjelman rahoitus ja ohjelman toteutukseen varatut henkilöresurssit ovat sellaisella tasolla, että ohjelman pinta-alatavoitteet toteutuvat 2025 mennessä. Metsäteollisuus on useaan otteeseen vedonnut yhdessä laajan metsä- ja luontoalan toimijajoukon kanssa METSO:n resurssien puolesta. Metsäteollisuus näkee tärkeänä, että METSO jatkuu itsenäisenä ohjelmana vuoden 2025 jälkeenkin.