Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumusten toinen väliraportti kertoo omaehtoisten vastuullisuussitoumusten ohjaavan koko alaa entistä vastuullisempaan suuntaan. Raportin tulokset kuvaavat myönteistä kehitystä kohti asetettuja kunnianhimoisia tavoitteita: Sertifiointiaste nousee, lahopuuta, järeitä puita ja lehtipuustoa on metsissä aiempaa enemmän, vesistökuormitus vähenee ja uusiutuvan energian osuus metsäteollisuuden energiantuotannossa lähenee 90 prosentin tavoitetta.

Toimialan sitoumukset ovat poikkeuksellisen laaja-alaiset. Ympäristövastuun lisäksi ne kattavat myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueet.

- Hyvin hoidetut ympäristö- ja vastuullisuusasiat ovat metsäteollisuudelle kilpailutekijä. Tuore väliraportti osoittaa konkreettisella tavalla, miten monipuolisia vastuullisuustoimia ja ratkaisuja metsäteollisuus toteuttaa, sanoo Metsäteollisuus ry:n kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo.

Merkittäviä edistysaskelia sitoumusten tavoitteissa

Sitoumuksia on yhteensä seitsemäntoista, ja ne jakautuvat kuuden eri teeman alle. Väliraportti osoittaa, että sitoumusten toteutus etenee haluttuun suuntaan.

Hyvää kehitystä on tapahtunut muun muassa metsien kestävän käytön ja monimuotoisuuden edistämisen sitoumuksissa. Viime vuonna Suomessa käytetyn puun ja kuidun sertifiointiaste oli 84 prosenttia. Vuonna 2019 vastaava luku oli 81 prosenttia, joten kahdessa vuodessa on tapahtunut merkittävää kehitystä kohti 90 prosentin sertifiointitavoitetta.

Metsäala on tehnyt aktiivisesti toimia metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi, ja monet metsälajien kannalta tärkeät rakennepiirteet ovat kehittyneet metsissä positiiviseen suuntaa.

- Esimerkiksi lahopuuta, järeitä puita ja lehtipuustoa on aiempaa enemmän. Sitoumusten tavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä, ja metsäteollisuus jatkaa aktiivisia toimia metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Metsäteollisuus ry käynnisti juuri yhdessä Sahateollisuus ry:n kanssa aihetta koskevan tutkimushankkeen. Tutkimuksesta saatuja tietoja hyödynnetään toimialan ensi vuonna valmistuvassa monimuotoisuustiekartassa, kuvailee Tiina Vuoristo.

Edistystä on tapahtunut myös vesistökuormituksen vähentämisessä. Massa- ja paperiteollisuuden osuus kaikesta Suomen vesistöihin päätyvästä ihmisen toiminnan aiheuttamasta typpi- ja fosforikuormituksesta on enää noin 3 prosenttia. Massa- ja paperiteollisuuden tuotantoon suhteutettu jätevesien ravinnekuormitus typen ja fosforin osalta on vähentynyt noin 6 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Kehityksessä ollaan siis oikealla polulla kohti tavoitetta, eli 15 prosenttia vähemmän ravinnepäästöjä vuonna 2025.

Uusiutuvan energian osuus metsäteollisuuden energiantuotannossa lähenee 90 prosentin tavoitetta. Tehdaspolttoaineista peräti 88 prosenttia oli uusiutuvaa vuonna 2021 (87 % vuonna 2019). Osuutta lisätään edelleen korvaamalla fossiilisia polttoaineita polttolaitoksissa investointien avulla sekä parantamalla energiatehokkuutta.

Metsäteollisuus sopi alan yhteisistä vastuullisuussitoumuksista jo vuonna 2012. Vuoteen 2025 tähtäävät vastuullisuussitoumukset uudistettiin alkuvuodesta 2018. Ensimmäinen väliraportti tehtiin vuonna 2020.

Tutustu raporttiin kokonaisuudessaan tästä.

Tutustu metsäteollisuuden sidosryhmäkyselyn tuloksiin.