Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö sidosryhmien kanssa on osa metsäteollisuuden vastuullisuussitoumuksia. Keväällä ja alkukesästä 2022 toteutetussa sidosryhmäkyselyssä selvitettiin, kuinka ala on onnistunut vastuullisuustoimissaan, avoimessa viestinnässä sekä aktiivisessa vuoropuhelussa sidosryhmiensä kanssa.

Vastuullisuus niin ympäristön, ihmisten kuin talouden näkökulmasta on tärkeä osa metsäteollisuuden arkea. Vuoteen 2025 tähtäävät vastuullisuussitoumukset uudistettiin alkuvuodesta 2018. Vastuullisuussitoumusten väliraportoinnin osana toteutetun sidosryhmäkyselyn avulla selvitettiin sidosryhmien näkemyksiä teollisuudenalan sidosryhmäyhteistyöstä ja vastuullisuudesta.

Sidosryhmäkysely toteutettiin keväällä ja alkukesästä 2022. Tulosten perusteella metsäteollisuuden vuoropuhelu ja yhteistyö sidosryhmien kanssa jatkaa kulkuaan hyvällä tasolla, vaikka parannettavaakin edelleen löytyy. Tulokset antavat metsäteollisuudelle eväitä sidosryhmäyhteistyön ja vastuullisuuden kehittämiseen edelleen.

Metsäteollisuus on aktiivisesti yhteydessä sidosryhmiinsä

Koronapandemiasta huolimatta metsäteollisuuden ja sen sidosryhmien välinen vuoropuhelu ja yhteistyö ovat säilyneet kokonaisuutena hyvällä tasolla. Vaikka tutkimus osoitti yhteydenpidon harventuneen vuodesta 2020, kokee suurin osa kyselyyn vastaajista metsäteollisuuden käyvän vuoropuhelua keskeisten sidosryhmiensä kanssa aktiivisesti.

Yhteistyötä metsäteollisuuden kanssa kuvataan sujuvaksi, mutta siitä löydetään myös parannettavan varaa. Vastaajat toivovat, että jatkossa yhä moninaisemmat äänet tulisivat huomioiduksi. Yli puolet vastaajista kokee metsäteollisuuden viestivän ympäristö- ja vastuullisuusasioista avoimesti.

Vaikuttavaa työtä kansantalouden puolesta

Tulosten mukaan metsäteollisuuden roolit eivät ole muuttuneet vuodesta 2020. Kyselyn vastaajat kokevat metsäteollisuuden tärkeimmiksi rooleiksi tulevaisuudessa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, arvonlisän tuottamisen kansantalouteen, ilmastonmuutoksen torjunnan sekä ympäristö- ja ilmastoystävällisten tuotteiden tarjoamisen.

Edellisen kyselyn tavoin metsäteollisuus saa kiitosta merkittävästä roolistaan arvonlisän tuottajana. Myös kiertotalouden toteuttamisen sekä työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin kehittämisen arvioitiin toteutuneen hyvin. Vastausten mukaan eniten kehitettävää löytyy luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta, kestävien hankintaketjujen huolehtimisesta sekä tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämisestä työpaikoilla.

Metsäteollisuus kehittää toimintaansa jatkuvasti. Tätä tutkimusta varten haastateltiin metsäteollisuuden tärkeimpiä sidosryhmiä. Haastatteluja saatiin yhteensä 89 kappaletta, jolloin vastausprosentti on 31. Sidosryhmien välillä vastausprosentit vaihtelivat 17–52 prosentin välillä. Sidosryhmäkyselyssä kerätty palaute hyödynnetään entistä vastuullisemman toiminnan turvaamiseksi niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Lue lisää metsäteollisuuden vastuullisuustyöstä täältä.

Lue metsäteollisuuden työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisestä täältä.