Puun käytön kasvaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Metsäteollisuus parantaa jatkuvasti toimintatapojaan metsäympäristön huomioon ottamisessa ja pyrkii kääntämään lajien uhanalaistumiskehityksen laskuun. Yksi tärkeä toimenpide on alan yhteinen metsäympäristöohjelma.

Metsäteollisuus on toteuttanut vuodesta 2016 lähtien alan yhteistä metsäympäristöohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on parantaa edelleen metsäteollisuuden toimintaa metsäympäristöasioissa sekä lisätä avointa ja aktiivista viestintää. Metsäympäristöohjelma on yksi konkreettinen toimenpide, jolla edetään kohti toimialan vastuullisuussitoumuksissa vuodelle 2025 asetettua tavoitetta lajien uhanalaistumiskehityksen kääntämisestä laskuun.

Metsäteollisuus käynnisti metsäympäristöohjelman, kun tunnistettiin, että puun käytön kasvaessa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. Metsäympäristöohjelma muodostuu tutkimus- ja kehityshankkeista, joilla tunnistetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kehittämiskohteita ja entisestään parannetaan metsäteollisuuden toimintatapoja metsäympäristön huomioon ottamisessa.

Luonnon suojeleminen ja puuntuotanto eivät sulje toisiaan pois

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) tutkivat (2017–2019) yhteishankkeessa metsätalouskäytäntöjen vaikutuksia metsien monimuotoisuuteen. Hankkeessa selvitettiin, miten metsänkäsittelyssä ja suojelussa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet metsäluontoon. Lisäksi simuloitiin metsien kehitystä 50 vuoden päähän kahdella erilaisella luonnonhoidon ja hakkuiden tasolla.

Kokonaisuutena tutkimushankkeen tulokset osoittavat, että jo tiedossa ja käytössä olevat talousmetsien luonnonhoidon toimet ovat oikeansuuntaisia ja niillä on positiivisia monimuotoisuusvaikutuksia. Vaikutukset näkyvät etenkin uhanalaisessa ja vaateliaassa metsälajistossa kuitenkin viiveellä. Simulaatiotulosten mukaan käytössä olevia luonnonhoidon toimia on mahdollista merkittävästi tehostaa, metsien suojelua lisätä ja samanaikaisesti tuottaa puuta metsäteollisuuden tarpeisiin.

Lisää lahopuuta talousmetsiin ja monimuotoisuutta lehtoihin

Osana metsäympäristöohjelmaa on toteutettu monivuotista Lisää lahopuuta talousmetsiin -toimintaohjelmaa vuodesta 2017 lähtien. Toimintaohjelman tarkoitus on edistää monimuotoisuuden kannalta tärkeän lahopuun määrän ja laadun kehitystä talousmetsissä. Osana ohjelmaa metsäteollisuusyritykset ovat muun muassa sitoutuneet varmistamaan henkilöstönsä tietämyksen lahopuun merkityksestä ja kertomaan siitä metsänomistajille muun asioinnin yhteydessä. Ohjelman puitteissa on myös toteutettu laajaa viestintäkampanjaa sekä saatu muu metsäala kannustettua mukaan lahopuutalkoisiin.

Uutena hankkeena metsäympäristöohjelmassa käynnistettiin vuonna 2021 Lehtojen hoidon toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on tuoda esille talousmetsälehtojen ja niiden hoidon merkitystä luonnon monimuotoisuudelle sekä lisätä toimijoiden osaamista lehtojen tunnistamisessa ja hoidossa. Tavoitteena on, että yritykset pystyvät nykyistä helpommin ja yhtenäisemmin tarjoamaan metsänomistajille lehtoluonnon monimuotoisuutta edistäviä käsittelymenetelmiä.

Tutkimustieto hyödynnettäväksi nopeasti

Metsäluonnon monimuotoisuuden lisäksi metsäympäristöohjelma liittyy ilmasto- ja vesistökysymyksiin. Osana metsäympäristöohjelmaa Metsäteollisuus osarahoittaa SOMPA-konsortiohanketta, jota toteutetaan Luonnonvarakeskuksen johdolla. Tutkimushankkeessa kehitetään ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja siten, että samalla hillitään ilmastonmuutosta. SOMPA tunnistaa, että suometsätalouden päästöjen vähentäminen edellyttää kustannustehokkaita, toteuttamiskelpoisia ja kestäviä menetelmiä, joita metsänomistajat ovat myös valmiita ottamaan käyttöön. Tutkimusyhteistyöllä edistetään sitä, että viimeisin tutkimustieto saadaan nopeasti hyödynnettäväksi myös käytännön toiminnassa.