Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumusten väliraportti kertoo omaehtoisten vastuullisuussitoumusten ohjaavan koko alaa entistä vastuullisempaan suuntaan. Raportin tulokset kuvaavat myönteistä kehitystä kohti asetettuja kunnianhimoisia tavoitteita. Tuoreen sidosryhmäkyselyn tulokset antavat metsäteollisuudelle eväitä sidosryhmäyhteistyön ja vastuullisuuden kehittämiseen.

Hyvin hoidetut ympäristö- ja vastuullisuusasiat ovat metsäteollisuudelle kilpailutekijä. Metsäteollisuus sopi alan yhteisistä vastuullisuussitoumuksista jo vuonna 2012. Vuoteen 2025 tähtäävät vastuullisuussitoumukset uudistettiin alkuvuodesta 2018.

– Uudistuksessa sitoumuksia laajennettiin kattamaan ympäristövastuun lisäksi aiempaa tarkemmin myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueet. Lisäksi tavoitteita kiristettiin. Nyt julkaistu väliraportti osoittaa konkreettisella tavalla, miten monipuolisia vastuullisuustoimia ja ratkaisuja metsäteollisuus toteuttaa, sanoo Metsäteollisuus ry:n ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt.

Myönteistä kehitystä useimmissa sitoumusten tavoitteissa

Vastuullisuussitoumusten väliraportissa kehitystä kuvataan liikennevalojen, lukujen ja esimerkkien avulla. Ilmastoteeman tavoitteissa on edistytty erityisen hyvin. Metsäteollisuuden ilmastotiekartan mukaan suomalaisen metsäteollisuuden tuotteet vähentävät globaalisti hiilidioksidipäästöjä jopa yli 16 miljoonaa tonnia vuodessa.

– Vuonna 2019 uusiutuvan energian osuus metsäteollisuuden energiantuotannossa oli 87 prosenttia, joten lähestymme vuoteen 2025 asetettua 90 prosentin tavoitetta. Myös vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla on saavutettu erinomaisia tuloksia, Fredrik Blomfelt toteaa.

Monien luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden rakennepiirteiden kehitys metsissä on ollut positiivista. Esimerkiksi lahopuuta, järeitä puita ja lehtipuustoa on aiempaa enemmän. Muutokset etenkin kaikista uhanalaisimmassa lajistossa näkyvät kuitenkin verrattain hitaasti.

– Metsäteollisuus jatkaa aktiivista työtä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä edistämällä metsien suojelua että kehittämällä talousmetsien luonnonhoitoa. Sitoumusten tavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä lisätoimia, sanoo Metsäteollisuus ry:n kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo.

Metsäteollisuuden vuoropuhelu ja yhteistyö sidosryhmien kanssa on hyvällä tasolla

Väliraportoinnin osana toteutetun sidosryhmäkyselyn avulla selvitettiin sidosryhmien näkemyksiä teollisuudenalan sidosryhmäyhteistyöstä ja vastuullisuudesta.

Tulosten perusteella metsäteollisuuden vuoropuhelu ja yhteistyö sidosryhmien kanssa on hyvällä tasolla. Sidosryhmät kokevat metsäteollisuuden viestivän avoimesti ympäristö- ja vastuullisuusasioista sekä tulevansa kuulluksi vuoropuhelussa metsäteollisuuden kanssa. Vuoropuheluun toivottiin silti lisää aktiivisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Metsäteollisuutta pidettiin ammattimaisena ja asiantuntevana.

Tulevaisuudessa metsäteollisuuden tärkeimmiksi rooleiksi koettiin ilmastonmuutoksen torjunta, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ympäristö- ja ilmastoystävällisten tuotteiden tarjoaminen ja arvonlisän tuottaminen kansantalouteen.

Metsäteollisuus sai kiitosta ja tunnustusta jo tehdystä työstä. Haastatteluissa tunnistettiin kehityshakuisuus sekä -myönteisyys ja kehityksen suunnan koettiin olevan oikea. Kehitettäviä asioita löytyy edelleenkin, ja sidosryhmästä riippuen toiveet ja kehityskohteet olivat hieman erilaisia.

Kyselyssä lähestyttiin monipuolisesti metsäteollisuuden sidosryhmiin kuuluvia henkilöitä. Yhteensä haastateltiin 114 henkilöä, jotka edustivat 99 eri tahoa. Kyselyn toteutti Metsäteollisuus ry:n toimeksiannosta Mediatoimisto Voitto (nyk. Dagmar).

Tutustu raporttiin tästä.