Metsäteollisuus ry on ensimmäisenä toimialajärjestönä hyväksytty UN Global Compact Network Finland -verkoston yhteisöjäseneksi. Jäsenyys on luonteva jatkumo toimialan jo tekemälle kunnianhimoiselle vastuullisuustyölle.

UN Global Compact on YK:n vuonna 2000 perustama vapaaehtoinen, maailman suurin yritysvastuuta edistävä globaali aloite sekä yrityksille että muille organisaatioille. Se tarjoaa jäsenilleen vastuullisuuden viitekehyksen, jonka periaatteet ja tavoitteet tunnetaan kaikkialla maailmassa. Global Compact hyväksyi kesäkuussa Metsäteollisuus ry:n osaksi verkostoaan.

Metsäteollisuus ry painottaa toimialan sitoutumista Global Compactin kymmeneen ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyvään periaatteeseen. Metsäteollisuusyrityksillä on ollut aktiivinen rooli sekä Suomen Global Compact -verkoston perustamisessa että kansainvälisessä Global Compact -työssä. Järjestöjäsenenä Metsäteollisuus ry osallistuu verkoston toimintaan ja tukee jäsenyrityksiään niiden vastuullisuustyössä.

Metsäteollisuudella on merkittävä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuksessa

Metsäteollisuus pitää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030) erittäin tärkeinä ja näkee alan roolin niiden toteutuksessa merkittävänä. Toimiala on jo pitkään tehnyt tavoitteisiin pohjautuvaa kunnianhimoista vastuullisuustyötä. Toimiala loi omaehtoiset, kestävän kehityksen tavoitteet huomioivat vastuullisuussitoumukset jo vuonna 2012. Sitoumukset uudistettiin vuonna 2018, jolloin ne laajennettiin kattamaan ympäristövastuun lisäksi aiempaa tarkemmin myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueet. Lisäksi tavoitteita kiristettiin.

Toimiala osallistuu aktiivisesti Agenda 2030:n toimeenpanoon Suomessa, muun muassa osana Suomen kestävän kehityksen toimikuntaa ja kansallista kestävän kehityksen seurantaverkostoa. Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset on myös liitetty kansalliseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.