Metsäteollisuus ry:n toimintaohjelma auttaa parantamaan talousmetsien paahde-elinympäristöjen sekä niistä riippuvaisten lajien tilaa. Ohjelman puitteissa laadittu opas ja verkkokurssi ovat nyt kaikkien kiinnostuneiden tutustuttavissa.

Paahderinteiden hoidon toimintaohjelmalla halutaan tuoda esiin paahde-elinympäristöjen merkitystä luonnon monimuotoisuudelle sekä lisätä metsätoimijoiden osaamista niiden tunnistamisessa ja hoidossa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Tapio Palvelut Oy ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

- Hankkeen tavoitteena on, että yritykset pystyvät nykyistä helpommin ja yhtenäisemmin tarjoamaan metsänomistajille paahderinteiden ja muiden paahteisten elinympäristöjen monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä, Metsäteollisuus ry:n kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo esittelee.

Juuri valmistunut verkkokurssi on kaikkien asiasta kiinnostuneiden käytössä maksutta Metsäteollisuus ry:n verkkosivuilla. Paahde-elinympäristöistä tehty opas löytyy myös samalta sivustolta. Opas ja verkkokurssi auttavat metsäammattilaisia tunnistamaan paahde-elinympäristöt ja niihin soveltuvat luonnonhoidon keinot aiempaa paremmin. Oppaassa ja verkkokurssissa muistutetaan myös vapaaehtoisen suojelun mahdollisuuksista.  Osana hanketta järjestetään myös maastokoulutusta metsäteollisuusyritysten asiantuntijoille.

Paahde-elinympäristöt ovat monimuotoisuuden erityiskohteita

Paahdeympäristöt ovat laaja ryhmä luontotyyppejä, joita luonnehtivat avoimet, lämpimät, kuivat ja äärevät olosuhteet. Ne ovat lajistoltaan monimuotoisia ja useiden taantuneiden ja uhanalaisten eliölajien elinympäristö. Paahdeympäristöjä tavataan etenkin hiekka- ja soraharjujen rinteillä sekä dyynimetsissä koko maassa.
 

Monet harjujen paahderinteet kärsivät umpeenkasvusta, mikä on seurausta esimerkiksi metsäpalojen aikaisempaa tehokkaammasta torjumisesta. Tämän seurauksena monet paahde-elinympäristöjen lajit ovat uhanalaisia ja vaativat säilyäkseen aktiivisia hoitotoimia.

Kaikista uhanalaisista metsälajeista noin 12 % on metsäisten paahdeympäristöjen ja harjumetsien lajeja. Kuitenkin kyseisten elinympäristöjen osuus koko metsäpinta-alasta on hyvin pieni.  Kohdentamalla monimuotoisuustoimia paahde-elinympäristöihin voidaan pienellä metsäpinta-alalla edistää suuren lajijoukon tilaa.

Paahdeympäristöjen lajit hyötyvät häiriöistä, jotka syntyvät metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä. Puuston harvennus, pienaukkojen tekeminen sekä maanpinnan rikkominen ovat yleensä avainasemassa paahdeympäristön hoidon tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osa metsäsektorin pitkäjänteistä monimuotoisuustyötä

Metsäteollisuus on edistänyt metsien monimuotoisuutta yhdessä metsäsektorin ja muiden kumppaneidensa kanssa vuosikymmenten ajan. Nyt aloitettu metsäteollisuuden paahderinteitä koskeva toimintaohjelma on jatkumoa vuonna 2021 aloitetulle lehtojen hoidon toimintaohjelmalle. Lehtometsien merkitys luonnon monimuotoisuudelle onkin erityisen suuri, sillä metsien uhanalaisista lajeista lähes puolet elää lehdoissa.

Kumpikin toimintaohjelma ovat osa vuonna 2016 käynnistettyä metsäympäristöohjelmaa. Metsäympäristöohjelman tavoitteena on edelleen kehittää metsäteollisuuden toimintaa metsiin liittyvissä monimuotoisuus- ja ympäristöasioissa sekä lisätä aktiivista ja avointa viestintää. Ohjelmien toimia ja oppeja hyödynnetään myös koko puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustyössä ja syksyllä 2023 julkaistavassa monimuotoisuustiekartassa.

Tutustu paahde-elinympäristöistä tehtyyn oppaaseen ja verkkokurssiin täällä.