Puun korjuun ja kuljetusten kuukausittaiset volyymit vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Esimerkiksi korjuukoneita on kiireisimpinä kuukausina käytössä yli 2 300 ja hiljaisimpina vain 1 400. Kausivaihtelua aiheuttavat tiestön kelirikko ja muut kantavuusrajoitteet, leimikoiden korjuukelpoisuuden rajoitteet ja tehtaiden kysynnän vaihtelut. Ilmastonmuutoksen myötä kantavuustekijöiden merkitys tulee kasvamaan huomattavasti.

Metsäteho Oy:n selvityksen mukaan kausivaihtelu aiheuttaa kotimaisen puun toimitusketjuille yli 70 miljoonan euron vuosittaiset lisäkustannukset. Kausivaihtelun suurimmat kustannuserät syntyvät ylimääräisen korjuukalustokapasiteetin pääomakustannuksista (59 % kausivaihtelun kokonaiskustannuksista), puun jalostusarvon heikkenemisestä kausivarastoinnin aikana (13 %) sekä yksityisteiden ylimääräisistä korjaus- ja aurauskustannuksista (10 %).

Selvityksessä tunnistettiin lähes kaksikymmentä keinoa kausivaihtelun vaikutusten vähentämiseksi. Keinot muodostuvat korjuun ja kuljetusten suunnittelussa tarvittavien tietovarojen kehittämisestä ja käyttöönotosta, toimintojen suunnittelun uudenlaisista toimintamalleista, yksityisteiden ja leimikoiden kantavuutta parantavista ratkaisuista sekä korjuu- ja kuljetuskaluston kehityksestä.

Lyhyellä aikajänteellä keskeisimmiksi ja laajimmin vaikuttaviksi keinoiksi arvioitiin:

1. korjuukelpoisuuskartan hyödyntäminen korjuun suunnittelussa,

2. yksityisteiden ajantasaisen kuljetuskelpoisuusluokituksen laatiminen,

3. yksityisteiden riittävän kantavuuden varmistaminen tiekuntien tienpidon tiedotusta ja koulutusta kehittämällä,

4. korjuukoneiden kantavuusratkaisuiden käyttöönoton edistäminen ja

5. kesäkorjuun hyväksyttävyyteen vaikuttaminen.

Osa selvityksessä tunnistetuista vähentämiskeinoista vaatii vielä lisätutkimusta, kustannustason alentumista tai muita edellytyksiä nykyistä laajemmalle hyödyntämiselle. Pidemmällä aikajänteellä nämäkin keinot voivat merkittävästi pienentää kausivaihtelun vaikutuksia.