Suomen talouspolitiikan suunta kiristyy hallituksen kehysriihessään tekemien päätösten myötä. Edessä on merkittäviä menonleikkauksia ja veronkiristyksiä. Hallitus on tehnyt päätöksiä, joilla tavoitellaan julkisen talouden kestävyyttä ja luodaan edellytyksiä velkaantumisen kasvun taittamiselle. Ratkaisuissa ja kiristyksissä ulkopuolelle on jätetty työ, turvallisuus ja osaaminen. Tätä talouspolitiikan yleistä linjaa Metsäteollisuus ry kannattaa.

Vaikeiden valintojen äärellä tehdyissä kehyspäätöksissä on niin myönteisiä kuin kielteisiäkin asioita.

Investointien verohyvitys on tervetullut

Kehyspäätöksiin kuului suurten teollisten puhtaan siirtymän investointien verohyvitys. Tämä kannustin voi yksittäisen investoivan yrityksen, myös metsäteollisuusyrityksen, näkökulmasta olla hyvä ja saattaa myönteisesti vaikuttaa sijaintipaikkaan.

Myös T&K-rahoituksen kohdentaminen yritysvetoisesti on tervetullut päätös. Metsäteollisuus pitää tutkimus- ja kehitystoimintaan tehtyjä lisäpanoksia ja niiden yritysvetoisuutta tervetulleina. Myönteistä toimialan näkökulmasta on myös päätös kohdentaa merkittävä osuus määräaikaisen tutkimuslaitosten post doc -ohjelman paikoista metsäteollisuudelle tärkeille tutkimuslaitoksille kuten VTT:lle ja Luonnonvarakeskukselle.

Kehysriihessä myös päätettiin pienestä, mutta pysyvästä korotuksesta biotalouden T&K-toiminnan tukemiseen. Nämä ovat oikeita askelia edistämään luonnonvara-alojen osaamista ja uusien tuotteiden kehittämistä tulevaisuuden markkinoille.  

Sähköistämistuen jatko jäi valitettavasti epävarmaksi

Ilman erillistä päätöstä sähköistämistuki loppuu Suomesta kokonaan vuonna 2026. Kehysriihessä tähän ei saatu toivottuaja muutoksia. Lopullinen linjaus jäänee ensi vuoden kehysriiheen.  

Sähköistämistuki kompensoi energiaintensiiviselle vientiteollisuudelle päästökaupan aiheuttamaa sähkön hinnan nousua. Sähköistämistuki on laajasti EU:n jäsenmaissa käyttöönotettu, valtiontukisääntöjen mukainen työkalu vientiteollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi, eikä se ei vähennä teollisuuden päästövähennysvelvoitteita tai kompensoi päästöjä.

Lisäkustannuksia logistiikkaan, ammattidieselistä apuja

Raskaaseen liikenteeseen on tulossa kustannusnousua useaa kautta. Jo yleisen arvonlisäverokannan nousu kasvattaa polttoaineiden hintoja. Fossiilisten polttoaineiden jakelijoiden päästökauppa nostaa liikenteen kustannuksia vuodesta 2027 alkaen, mutta ainakin osa kasvavista kustannuksista on tarkoitus kompensoida ottamalla käyttöön ammattidiesel. Kompensoinnin tason tulisi huomioida riittävästi päästökaupasta lisäksi uudesta vinjetistä raskaalle liikenteelle aiheutuvaa kustannusta.

Väylämaksu palauttaminen täysimääräiseksi vuoden 2025 alusta on yllättävä lisäys merenkulun kustannuksiin. Hallitus tavoitteli aiemmin puolitetun väylämaksutason säätämistä pysyväksi vientiteollisuuden kilpailukyvystä huolehtimiseksi. Puolitettu taso on ollut voimassa vuodesta 2015 ja muodostunut de facto väylämaksun tasoksi. Vuosittainen lisäkustannus merenkululle tullee olemaan hallituksen arvion mukaan 36 miljoonaa euroa.  

Resursseja vanhojen ja luonnontilaisten metsien kartoitukseen ja suojeluun ei löytynyt

Maa- ja metsätalousministeriön osalta sopeutustarve on mittava. Koska jatkotyö on ministeriön vastuulla, vaikutuksia metsätalouteen ja puun saatavuuteen on vielä vaikea arvioida.  

Ympäristöministeriön osalta sopeuttaminen saattaa pienentää esimerkiksi luonnonsuojeluun käytettävissä olevia varoja. Tällöin se heijastuisi myös muun muassa vanhojen metsien suojeluun. Metsäteollisuus oli esittänyt, että vanhojen ja luonnontilaisten metsien kartoitukseen ja suojeluun olisi varattava riittävä rahoitus. Tähän ei hallitus ottanut riihessään kantaa.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaus heikentää alanvaihtajien mahdollisuuksia

Ammatillisen koulutuksen rahoituksesta vähennetään. Vähennys kohdistetaan toisen asteen ammatillisen perustutkinnon tai korkeamman asteen tutkinnon suorittaneisiin, ei peruskoulun päättäviin tai vailla ammatillista perustutkintoa oleviin. Metsäteollisuus pitää hyvänä sitä, että koulutukseen ei kohdistu suuria leikkauksia ja ensimmäistä ammatillista tutkintoaan suorittavat säästyvät leikkauksilta. Ratkaisu voi kuitenkin heikentää aikuisten alanvaihtajien mahdollisuuksia kouluttautua metsäteollisuudelle tärkeille aloille.