Viime maaliskuussa julkaistun viherväitedirektiivin käsittely on aloitettu Euroopan parlamentissa eri valiokunnissa ja myös Suomessa. Oikean ja läpinäkyvän tiedon tarjoaminen kuluttajille kestävien valintojen mahdollistamiseksi on tärkeää. Direktiiviehdotuksessa tulee kuitenkin selkeyttää mm. metsäsertifikaattien asema ja yrityksiltä vaadittavat relevantit tiedot ja varmistaa niiden luottamuksellisuus.

Viherväitteet direktiiviehdotuksen tavoitteet ovat yleisesti kannatettavia. Oikean, läpinäkyvän ja tieteeseen pohjautuvan tiedon tarjoaminen kuluttajille kestävien valintojen mahdollistamiseksi on tärkeää. Tuotteiden ympäristövaikutuksista kertominen selkeästi ja luotettavasti edistää siirtymistä kohti puhdasta ja hiilineutraalia kiertotaloutta ja tukee yritysten tasapuolista kilpailua sisämarkkinoilla.

Direktiiviehdotuksessa on kuitenkin selkiytettäviä asioita. Globaalisti käytetyt, vakiintuneet ja standardoidut kolmannen osapuolen verifioimat ympäristösertifikaatit kuten PEFC ja FSC täytyy olla jatkossakin sallittuja käyttää. Nämä vakiintuneet sertifikaatit osoittavat hyvin tuotteen vastuullista alkuperää ja tuovat lisäarvoa tuotteille ja yrityksille.

Direktiivin ei tule aiheuttaa yrityksille liikaa hallinnollista työtä. Yrityksiltä tulee vaatia ainoastaan relevantteja tietoja ja luottamukselliset tiedot on suojattava. Fokuksen pitäisi olla selkeän, nopean, tehokkaan ja yhdenmukaisen verifiointiprosessin varmistamisessa.

Säännöt eri tuoteryhmien vertailemiseksi on myös selkeytettävä. Metodikehitystä on jatkettava tuotteiden elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten laskemiseksi, etenkin tuoteympäristöjalanjäljen (PEF) osalta.

Arviointilaitosten kohdalla on tärkeää, että ne tuntevat riittävästi elinkaariarviointimenetelmiä ja teollisuutta luotettavien väitteiden arviointien tekemiseksi. Tämä tulee lisätä arviointilaitoksia koskevaan kriteeristöön, mikä samalla tukee laadukkaiden arviointilaitosten hyödyntämistä EU maissa yli valtiorajojen.

Lisäksi on varmistettava yhdenmukaisuus muun EU-lainsäädännön kanssa, kuten kestävien tuotteiden ekosuunnitteluasetuksen (ESPR), kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen (PPWR) kanssa. Tärkeää on ottaa myös sidosryhmät ja teollisuus mukaan komission delegoitujen säädösten valmisteluun.

Vastuuvaliokunnat ENVI ja IMCO ovat juuri julkaisseet direktiivistä oman yhteisraporttinsa sekä AGRI mielipiteensä. Tämänhetkisen tiedon mukaan ENVI ja IMCO äänestävät helmikuussa ja AGRI tammikuussa ja parlamentin äänestys on maaliskuussa, ennen parlamenttivaaleja. Neuvoston puolella käsittely ei ole vielä kunnolla alkanut. Todennäköisesti lopullinen direktiivi julkaistaan vasta vuoden 2025 alkupuolella, joten me täällä metsäteollisuudessa jatkamme aktiivista vaikuttamistyötämme, jotta direktiiviehdotus jalostuu oikeaan suuntaan.