Ilmastonmuutoksen torjuminen on metsäteollisuudelle tärkeää. Alan tuotantoon suhteutetut hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 64 prosenttia vuodesta 1990.  

Fossiilisten polttoaineiden osuus tehtailla on enää 14 prosenttia. VTT:n arvioima alan tuotteiden tuottama globaali ilmastohyöty (>16 MtCO2) on jo nykyisin yli viisi kertaa suurempi kuin tehtaiden aiheuttamat fossiiliset päästöt (3 MtCO2).

Metsäteollisuuden ilmastotiekartassa todetaan, että alan tehtaat voivat irrottautua fossiilisista polttoaineista lähes kokonaan 2035 mennessä, mikäli Suomessa on suotuisa investointiympäristö. EU:n on ilmasto- ja energiapolitiikalla huolehdittava investointiympäristöstä seuraavilla tavoilla:

  • Siirtymä kohti hiilineutraalisuutta tulee tapahtua ensisijaisesti vähentämällä fossiilisia päästöjä.

  • Vastikään sovittua 2030-ilmastopakettia avataan niin vähän kuin mahdollista, jotta teollisuuden näkymä tuleviin vaatimuksiin ei sumene useiksi vuosiksi.

  • Uusiutuvan energian direktiivin (REDII) sisältämiä biomassaa koskevia kestävyyskriteerejä ei avata lainkaan. Kriteerien toimeenpano on vasta meneillään, eikä käytäntö ole siten osoittanut niissä olevan mitään puutteita. Mikäli joissain jäsenvaltioissa ennakoidaan kriteereiden riittämättömyyttä, niin ko. jäsenvaltioissa on mahdollista kiristää kriteereitä kansallisesti. Alkuperätakuukriteereiden toimeenpano on monilta osin kesken Euroopassa, joten lainsäädännöllisiä muutoksia ei tule tehdä tässä vaiheessa.

  • Päästökaupan (ETS) kehittäminen toteutetaan tavalla, joka huolehtii eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvystä. Hiilivuodon ehkäisy on päästökaupan osalta kansainvälisessä kilpailussa kamppailevan teollisuuden tärkein kysymys, jossa parhaat keinot ovat riittävät maksuttomat päästöoikeudet sekä teollisuuden sähköistämisen tuki. Päästökauppaa ei tule laajentaa uusilla korkean rajakustannuksen toimialoilla, kuten liikenteellä tai rakennusten energiankäytöllä.

  • Energiatehokkuusdirektiivin (EED) on kannustettava todelliseen tehokkuuteen eikä se saa rajoittaa energian käyttöä, sillä päästötön energia ei ole ongelma vaan ratkaisu. Direktiivin ei myöskään tule pakottaa tiettyihin investointeihin. Yrityksissä on lähtökohtaisesti aina paras ymmärrys investointitarpeista.

  • Energiaverodirektiivissä (ETD) on säilytettävä teollisuuden sähkön käytön nykyinen maltillinen verokohtelu. Teollisuuden päästöt ohjataan jo päästökaupan kautta alas, joten päällekkäistä ohjausvaikutusta ei tarvita energiaverotuksen kautta. Bioenergian verottomuuden on oltava mahdollista myös tulevaisuudessa.

  • EU:n suunnittelemilla hiilitulleilla (CBAM) ei pidä heikentää vientiteollisuuden nykyistä hiilivuotosuojausta tai aiheuttaa kansainvälisen kaupan häiriintymistä EU:n ulkopuolisten maiden kauppapoliittisten vastatoimien seurauksena.

  • Nielupolitiikassa (LULUCF) EU:n on toimittava siten, että metsät eivät päädy fossiilisten hiilidioksidipäästöjen varastoksi. Tällainen lopputulema olisi ilmastolle haitallinen useasta eri näkökulmasta: metsät eivät ole pysyvä hiilivarasto, ilmastomyönteiset puupohjaisia tuotteita jäisi tekemättä, kiertobiotalouden potentiaalia jäisi käyttämättä ja ilmastonmuutoksen pääongelma eli fossiilisten raaka-aineiden käyttö saisi ansaitsematonta jatkoaikaa.