Suomessa toimivan metsäteollisuuden tehtaat voivat saavuttaa fossiilivapauden jo noin vuonna 2035. Bioenergiatuotannosta syntyvän biogeenisen hiilidioksidin talteenoton ja hyötykäytön toteutuminen sen sijaan edellyttää päättäjiltä useiden pullonkaulojen purkamista.

Metsäteollisuuden tehtaat voivat olla fossiilivapaita noin kymmenen vuoden päästä ja hiilinegatiivisia pian sen jälkeen, mikäli alan toimintaympäristö tukee tätä kehitystä ja uusi teknologia pääsee skaalautumaan teollisiin mittoihin. Näkymä avautuu konsulttiyhtiö Afryn Metsäteollisuus ry:lle tuottamasta tehdaspäästöskenaariosta.

Tehdaspäästöjen jatkuvalla vähentämisellä toimiala osoittaa kulkevansa vuonna 2020 julkaistun tehdaspäästöskenaarion kuvaamalla polulla. Vuonna 2023 uusiutuvien polttoaineiden osuus tuotantolaitoksilla oli jo 92 prosenttia. Fossiilisten päästöjen alasajoa mahdollistavat useat tekijät kuten sähköistyminen, fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla, tekoälyn ja digitalisaation parempi hyödyntäminen sekä energia- ja materiaalitehokkuus.

– Metsäteollisuus etenee vakaasti kohti fossiilittomuutta, tukien samalla Suomen kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttamista. Nyt julkistetuista tuloksista on nähtävissä toimialamme konkreettinen ja tuloksellinen työ ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki.

Mahdollisuuksia ja pullonkauloja

Tehdaspäästöjen vähentäminen ja uuteen investoiminen edellyttävät menestyviä yrityksiä sekä niitä tukevaa toimintaympäristöä. Metsäteollisuuden päivitetyssä tehdaspäästöskenaariossa nousee esille mahdollisuus luoda uutta liiketoimintaa bioenergian tuotannosta peräisin olevan biogeenisen hiilidioksidin talteenotolla, varastoinnilla ja hyötykäytöllä. Skenaarion mukaan vuonna 2040 biogeenistä hiilidioksidia voitaisiin ottaa talteen 5–6 miljoonaa tonnia.

Afryn skenaario osoittaa, että mikäli vetytalous etenee ja biogeenistä hiilidioksidia saadaan otettua talteen, avautuu mahdollisuuksia valmistaa fossiilivapaasti tuotteita, joiden valmistus nykyisin tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Tällaisia tuotteita olisivat esimerkiksi etanoli, metanoli, metaani, urea ja muurahaishappo.

– Näillä tuotteilla on useita käyttökohteita muun muassa teollisuudessa ja liikenteessä. Lisäksi talteenotettua biogeenistä hiilidioksidia on mahdollista varastoida pitkäikäisiin tuotteisiin tai pysyvästi hiilidioksidivarastoihin, kertoo Metsäteollisuus ry:n ilmasto- ja energiapäällikkö Ahti Fagerblom.

Skenaarion mahdollisuudet eivät tapahdu itsestään. Myönteisen kehityksen tiellä on useita pullonkauloja kuten riittävien kannustimien puuttuminen, teknologian kehittymättömyys ja vajavainen lainsäädäntö. Jotta investoinnit uuteen liiketoimintaan voivat käynnistyä, tarvitaan uusille tuotteille markkinoita ja maksukykyisiä asiakkaita.

– Harppaus suuren mittakaavan laitoksiin edellyttää kohtuuhintaisen sähkön riittävää saatavuutta. Kansallisesti on tehtävä päätös sähköistämisen tuen jatkamisesta vuoteen 2030 asti. Lisäksi tarvitaan kannustinjärjestelmä pilottilaitoksille, Fagerblom toteaa.