Suomen valtakunnallisen laserkeilausaineiston keräyksen uusi kierros aloitetaan vuonna 2026. Jo nyt käytössämme oleva laserkeilausaineisto mahdollistaa Suomelle maailman tarkimman metsävaratiedon, mutta vieläkin tarkempi aineisto toisi lukuisia uusia mahdollisuuksia metsäsektorille.

Metsätalouden näkökulmasta keskeisimpiä tarkan laserkeilauksen hyötyjä ovat metsänhoitotoimenpiteiden oikea-aikaisuutta edistävä tarkka metsävaratieto. Tämän lisäksi laserkeilaus antaa tietoa mm. metsäteiden kunnosta, tiettyjen monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden tilasta ja sijainnista, metsien hiilivaraston kehityksestä sekä vesien virtaussuunnista ja valuma-alueista. Aivan vähäinen asia ei ole sekään, että laserkeilausaineisto mahdollistaa ihmiskunnan metsiin jättämien muinaisten jälkien paljastamisen ja säästämisen tuleville sukupolville.

Miksi aineistoa sitten kannattaa entisestään parantaa? Siksi, että mitä tarkempi laserkeilausaineisto Suomella on, sen laajemmin ja tarkemmin voimme eri asioita mitata. Tästä hyötyvät niin luonto kuin koko yhteiskunta.

1) Terveemmät ja kasvukykyisemmät metsät tuovat lisätuloja

Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää metsät terveinä, kasvukykyisinä sekä sopeutumiskykyisinä ilmastonmuutokseen. Tarkempi laserkeilausaineisto auttaa kohdentamaan ja ajoittamaan metsänhoidon toimenpiteet metsien ja metsänomistajan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Luonnonvarakeskuksen tekemän arvion mukaan pienetkin parannukset maanlaajuiseen metsävaratietoon voisivat tuoda merkittäviä lisäansioita metsänomistajille ja siten myös verotuloja valtiolle.

2) Kohdennetumpia metsäteiden kunnostushankkeita

Ilman toimivaa tieverkostoa puiden kuljetus metsistä jalostukseen olisi mahdotonta. Puunhankinnan lisäksi kattava ja hyväkuntoinen tieverkosto mahdollistaa nopean reagoinnin niin maastopalojen kuin hyönteistuhojen leviämisen estämiseksi. Samalla se edistää myös metsien virkistyskäyttöä. Sadat tuhannet tiekilometrit vaativat kuitenkin ylläpitämistä ja huoltoa. Tarkka laserkeilausaineisto auttaa kohdentamaan metsäteiden kunnostushankkeiden toteuttamista ja lisää näin teiden hoidon kustannustehokkuutta.

3) Vaikuttavampaa monimuotoisuustyötä

Nykyinen laserkeilausaineisto mahdollistaa suurten ja selvästi maastossa erottuvien kohteiden kartoituksen. Monimuotoisuutta ajatellen se ei vielä riitä, sillä esimerkiksi pysty- ja maalahopuu jäävät pienipiirteisyytensä tähden pimentoon. Tiheämpi pistepilvi auttaisi lahopuun sekä monen muun monimuotoisuudelle tärkeän pienipiirteisen rakennepiirteen määrän ja sijainnin paremman havainnoinnin. Mitä tarkempaa tietoa on saatavilla, sen paremmin monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden määrää ja laatua voidaan metsänhoidon yhteydessä parantaa.

4) Tehokkaampaa ilmastotyötä

Suomen metsille asetettujen hiilensidontatavoitteiden saavuttamisessa olennaista on tietää mahdollisimman tarkasti puuston määrä ja sen kasvukyky. Laserkeilausaineiston avulla voi tarkastella puuhun sitoutuneen hiilen määrää ja kohdentaa hiilinieluja tehostavia metsänhoidon toimia, kuten esimerkiksi lannoituksia. Aineistoa parantamalla voi päästä jopa puukohtaiseen hiilensidonnan tarkasteluun.

5) Vähemmän vesistöjen ja maanpinnan kuormitusta

Veden virtauksia ja sen kertymistä maaperään on usein silmämääräisesti hankala havaita. Jo nykyisellä laserkeilausaineistolla on pystytty rakentamaan veden liikkeisiin pohjautuvia kosteusindeksi- ja korjuukelpoisuuskarttoja kuvaamaan maanpinnan kantavuutta. Tarkemmalla laserkeilausaineistolla voi suunnitella metsäkoneille paremmin kohteeseen sopivia kulkureittejä ja korjuuajankohtia. Näin saadaan vesistöjen ja maanpinnan kuormitus minimoitua.

Eikä tässä vielä kaikki! Metsässä kulkija törmää usein satoja jopa tuhansia vuosia vanhoihin ihmisten toiminnasta syntyneisiin jälkiin. Näitä ovat muun muassa kiviaidat ja -rykelmät, terva- ja juoksuhaudat sekä asuinpainanteet. Osa näistä on jo merkittynä karttoihin, mutta suurin osa on vielä kartoittamatta. Tarkempi laserkeilausaineisto auttaisi paremmin huomioimaan nämä kohteet niin suunnittelussa kuin metsässä työskennellessä. Näin varmistettaisiin historiallisten kohteiden säilyminen myös tuleville sukupolville.

Summa summarum, tarkemman valtakunnallisen laserkeilausaineiston taloudelliset, sosiaaliset, ekologiset ja kulttuurilliset hyödyt ovat jo pelkästään metsätalouden näkökulmasta merkittävät. Vuonna 2026 tehtävässä uudessa laserkeilausinventoinnissa on oiva mahdollisuus ottaa askel paremman laserkeilausaineiston suuntaan. Eihän jätetä tilaisuutta hyödyntämättä?