Metsäsertifioinnilla todennetaan, että luonnon monimuotoisuus ja muut ympäristöarvot otetaan metsätaloudessa huomioon yli lainsäädännön vaatimusten. Samalla varmistetaan, että toiminta on myös taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää.

Metsäsertifiointi on vapaaehtoinen, markkinalähtöinen järjestelmä, jossa riippumaton taho varmentaa, että metsiä hoidetaan ja käytetään sertifioinnin vaatimusten mukaisesti.

Suomen talousmetsien pinta-alasta yli 90 prosenttia on sertifioitu. Näin ollen metsäsertifioinnilla on merkittävä vaikutus siihen, miten suomalaisissa metsissä ja metsätaloudessa toimitaan. Koko maailman metsistä on sertifioitu noin 10 prosenttia.

Sertifiointi takaa, että luonnonhoito on osa metsänhoidon arkea

Yli 20 vuotta Suomessa käytössä ollut metsäsertifiointi on tuonut metsätalouteen monia lainsäädännön vaatimukset ylittäviä luonnonhoidon käytäntöjä. Niistä on tullut osa tavanomaista metsänhoitoa. Säästöpuiden jättäminen ja vesistöjen varsille jätettävät suojakaistat ovat esimerkkejä sertifioinnin mukaisesta luonnonhoidosta.

Metsäsertifiointi velvoittaa jättämään puunkorjuussa säästöpuita ja kuolleita puita. Säästöpuut ylläpitävät metsän monimuotoisuutta jo eläessään, ja kuollessaan niistä muodostuu monelle lajille tärkeää lahopuuta. Metsäsertifioinnin myötä Suomen hakkuukohteille jätetään vuosittain noin 2,6 miljoonaa säästöpuuta. Säästöpuiden jättämisen ansiosta esimerkiksi monimuotoisuuden kannalta tärkeän järeän haavan määrä on moninkertaistunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

Metsäsertifioinnin myötä Suomen hakkuukohteille jätetään vuosittain noin 2,6 miljoonaa säästöpuuta. Ne turvaavat metsäluonnon monimuotoisuutta.

Vesistöjen suojakaistojen ensisijainen tehtävä on pienentää metsätalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta. Suojakaistoilla on myös tärkeä rooli vesiluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Lisäksi rantametsät ovat usein erityisen monimuotoisia elinympäristöjä ja tärkeitä esimerkiksi monille linnuille.

Sertifiointikriteereitä kehitetään säännöllisesti

Ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kattavat metsäsertifioinnin kriteerit tarkistetaan määräajoin. Molempien Suomessa käytössä olevien metsäsertifiointijärjestelmien (FSC ja PEFC) metsänhoidolle asettamia vaatimuksia päivitetään parasta aikaa. Päivitysprosessit ovat loppusuoralla, ja on jo selvää, että kriteereihin tulee monia luonnon monimuotoisuuden kannalta positiivisia muutoksia. Esimerkiksi säästöpuuvaatimuksia kiristetään molemmissa järjestelmissä.