On pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että vapaakauppasopimusten neuvotteleminen ja toimeenpaneminen vievät aikaa toivottua enemmän. Metsäteollisuus ry kannustaa EU:ta määrätietoisesti laajentamaan työkalupakkiaan kauppasuhteiden rakentamisessa.

Kun globaali geopoliittinen tilanne kiristää otettaan maailmankaupasta, Euroopan unioni tarvitsee entistä kipeämmin uusia kauppakumppaneita turvaamaan tuotteiden ja raaka-aineiden liikkuvuuden. Tämä on tärkeää siitä huolimatta, että EU:lla on jo nyt maailman kattavin vapaakauppasopimusverkosto. Espanjan päättyneellä puheenjohtajuuskaudella edistettiin neuvotteluja useiden maiden kanssa ja toivoa sopii, että uusi puheenjohtajamaa Belgia jatkaa tätä linjaa.

Viime vuosina kauppasopimusten neuvotteleminen ja voimaansaattaminen on hidastunut. Sopimusten sisältö on laajentunut koskemaan enenevässä määrin lukuja, joista voitaisiin mahdollisesti sopia toisaalla. EU:n lisääntyvät vaatimukset neuvottelupöydässä voivat myös saada kauppakumppanit vilkuilemaan toisiin pöytiin. Pitkittynyt neuvottelutilanne madaltaa kynnystä yksipuolisille valtiollisille toimille, joita on jo säädetty laajalti viime vuosina. Päätöksentekoa ohjaa riskien hallinnan lisäksi maailmankaupan pirstaloituminen, joka on tiivistänyt läheisiä kauppakumppanuuksia uusien suhteiden luomisen kustannuksella.

Kauppaa voidaan edistää monin tavoin

Uusien vapaakauppasopimusten viivästyessä on järkevää etsiä muita keinoja kaupan edistämiselle. Mallia voidaan ottaa esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Yhdysvalloilla ja EU:lla ei ole vapaakauppasopimusta, eivätkä merkit viittaa siihen, että sellaista oltaisiin lähitulevaisuudessa neuvottelemassa. Sen sijaan yhteistyötä tehdään kauppa- ja teknologianeuvoston (TTC) sekä vastavuoroisen tunnistamisen sopimuksen (MRA) kautta. Näiden puitteissa on edistetty vaatimustenmukaisuuden arviointia ja yhdenmukaisuutta, neuvoteltu teräs- ja alumiinitulleista, ja toivon mukaan pian sovitaan kriittisten akkumateriaalien liikkuvuudesta (CMA).

Myös muita esimerkkejä löytyy. Viime vuosina EU on perustanut kauppa- ja teknologianeuvoston Intian kanssa sekä solminut MRA-sopimuksia useisiin muihin maihin. Lisäksi EU on neuvotellut useiden maiden kanssa digitaalisen kaupan sopimukset, jotka syventävät olemassa olevia kauppakumppanuuksia.

Sujuvasta kaupasta hyötyvät kaikki

Kauppatilastot osoittavat tullimenettelyjen helpottumisen ja yhteisen sääntelypohjan luomisen nopeuttavan ja tasapuolistavan kauppaa sopimusmaiden kanssa. Kuluttajille vapaakauppasopimukset konkretisoituvat tuote- ja palveluvalikoiman laajenemisella ja ehkä jopa hintojen laskuna. Yhteisen sääntelyn ja standardien kautta myös tuoteturvallisuus paranee.  

Suomi pyrkii tarkastelemaan maailmankauppaa mahdollisimman laajana ja avoimena kokonaisuutena. Myös metsäteollisuuden viennille on elintärkeää, että kauppaa vapautetaan ja kaupan esteitä puretaan määrätietoisesti. Jos vapaakauppasopimusneuvottelut eivät etene, on ripeästi mietittävä muita keinoja globaalin kaupankäynnin helpottamiseksi. Suomen tulee kannustaa EU:ta kitkemään kasvavaa protektionismia ja puolustamaan sääntöpohjaista vapaakauppaa oman kilpailukykynsä säilyttämiseksi.