Marraskuussa julkaistu metsäteollisuuden vastuullisuussitoumusten väliraportti kertoo alan omaehtoisten vastuullisuussitoumusten edistymisestä. Raportin tulokset kuvaavat myönteistä kehitystä monessa tavoitteessa, mutta osoittavat myös, että sitoumusten toteutuminen vaatii vielä määrätietoista työtä.

Hyvin hoidetut ympäristö- ja vastuullisuusasiat ovat metsäteollisuudelle kilpailutekijä. Metsäteollisuus sopi alan yhteisistä vastuullisuussitoumuksista jo vuonna 2012. Vuoteen 2025 tähtäävät vastuullisuussitoumukset uudistettiin alkuvuodesta 2018.

Uudistuksessa sitoumuksia laajennettiin kattamaan ympäristövastuun lisäksi aiempaa tarkemmin myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueet. Lisäksi tavoitteita kiristettiin. Nyt julkaistu väliraportti osoittaa konkreettisella tavalla, miten monipuolisia vastuullisuustoimia ja ratkaisuja metsäteollisuus toteuttaa.

Myönteistä kehitystä monessa sitoumusten tavoitteessa

Vastuullisuussitoumusten väliraportissa kehitystä kuvataan liikennevalojen, lukujen ja jäsenyritysten sekä toimialan case-esimerkkien avulla. Seitsemästätoista sitoumuksesta yhdeksässä arvioitiin, että tavoite on saavutettu tai saavutetaan vuoteen 2025 mennessä. Kahdeksan sitoumuksen osalta tavoitteessa on edistytty, mutta sen saavuttaminen määräaikaan mennessä on vielä epävarmaa.

Ilmastoteeman tavoitteissa on edistytty erityisen hyvin. Väliraportin mukaan teemoissa Metsien kestävän käytön ja monimuotoisuuden edistäjä sekä Kestävän tuotannon ja kiertotalouden toteuttaja on eniten kehitettävää sitoumusten toteutumisen näkökulmasta.

Vuonna 2019 uusiutuvan energian osuus metsäteollisuuden energiantuotannossa oli 87 prosenttia, joten lähestymme vuoteen 2025 asetettua 90 prosentin tavoitetta. Myös vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla on saavutettu erinomaisia tuloksia.

Metsäteollisuus jatkaa aktiivista työtä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä edistämällä metsien suojelua että kehittämällä talousmetsien luonnonhoitoa. Sitoumusten tavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin vielä lisätoimia. Vuonna 2019 Suomessa käytetyn puun ja kuidun sertifiointiaste oli 81 %, sitoumuksissa asetetun tavoitteen ollessa 90 % vuoteen 2025 mennessä.

Monien luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden rakennepiirteiden kehitys metsissä on ollut positiivista. Esimerkiksi lahopuuta, järeitä puita ja lehtipuustoa on aiempaa enemmän. Muutokset etenkin kaikista uhanalaisimmassa lajistossa näkyvät kuitenkin verrattain hitaasti.

Vuonna 2019 metsäteollisuuden tuotantolaitosten tuotantoon suhteutetut ravinnepäästöt olivat vuoden 2016 tasolla. Vuodelle 2025 asetettuun 15 prosentin päästövähennystavoitteeseen on vielä matkaa. Selluntuotannon lisäys suhteessa paperintuotantoon näkyy tuotantoon suhteutettujen päästöjen ja veden käytön kehityksessä, vaikka uusia vähäpäästöisempiä tuotantolinjoja on myös otettu käyttöön. Metsäteollisuuden kaatopaikkajätteiden määrä oli vuonna 2019 edellisten vuosien tasolla.

Väliraportoinnin osana toteutetun sidosryhmäkyselyn avulla selvitettiin sidosryhmien näkemyksiä teollisuudenalan sidosryhmäyhteistyöstä ja vastuullisuudesta. Vastaajat kokivat metsäteollisuuden vuoropuhelun ja yhteistyön sidosryhmien kanssa olevan hyvällä tasolla. Lue lisää kyselyn tuloksista.

Raporttia hyödynnetään vahvasti edunvalvonnassa ja viestinnässä

Raportti on postitettu yli seitsemällesadalle tärkeimmälle median sekä muiden sidosryhmien edustajalle. Raporttia ja sen viestejä hyödynnetään Metsäteollisuus ry:n edunvalvontatapaamisissa ja muissa tilaisuuksissa sekä eri viestintäkanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa sekä blogissa.

Aiheesta järjestetään roundtable-keskustelu sidosryhmille heti, kun koronatilanne sen sallii.

Tutustu raporttiin tästä.