Metsäteollisuus ry tarjoaa tulevaisuudessa jäsenyrityksilleen monipuolista tiedollista ja taidollista palvelua yrityskohtaisen työehdoista sopimisen tukemiseksi: materiaaleja, koulutusta sekä yrityskohtaisia valmennuksia ja neuvontaa. Esitys tulevasta palvelukokonaisuudesta hyväksyttiin 9.3. järjestetyssä Metsäteollisuus ry:n hallituksen kokouksessa.

Metsäteollisuus ry on irtautumassa työehtosopimustoiminnasta, ja työehdoista sopiminen siirtyy yrityksiin voimassa olevien valtakunnallisten työehtosopimusten päätyttyä.

Yhdistys toteutti joulu-helmikuussa selvityksen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa kaikkien jäsenyritysten arviot valmiuksistaan työmarkkinauudistuksen toteutuksen suhteen. Samalla selvitettiin tarpeet ja odotukset Metsäteollisuus ry:n työsuhdeasioita koskevien palvelujen osalta vuonna 2021 ja lähitulevaisuudessa. Selvitys toteutettiin jäsenyritysten avainhenkilöiden luottamuksellisina haastatteluina.

Jäsenyrityksissä on haastattelujen perusteella laajasti tarvetta koulutukselle ja neuvonnalle. Jäsenyritykset odottavat saavansa Metsäteollisuus ry:stä koulutusta ja konsultointia työehdoista sopimiseen, neuvontaa ja oikeudellista tukea työehtosopimusten laadintaan sekä työsuhdeneuvontaa.

Huolenaiheina nousivat esiin monien jäsenyritysten rajalliset resurssit työehdoista sopimiseen. Esiin nostettiin myös huolia ay-liittojen neuvotteluvoimasta suhteessa yksittäiseen yritykseen tai tuotantolaitokseen sekä luottamusmiesten alisteisuudesta ammattiliittojen ohjaukseen.

Kolmen kokonaisuuden palvelut

Selvityksen pohjalta määriteltiin uudistuksen toteutusta tukevat palvelut, joita Metsäteollisuus ry tarjoaa jäsenyrityksilleen, ottaen huomioon uudistuksemme ja sääntömuutoksemme tavoitteen toteutumisen varmistamisen:

1. Materiaalit. Jäsenyritysten käyttöön laaditaan materiaaleja, joissa avataan oikeudelliset puitteet muutostilanteessa, kuten:

  • työehtojen sisältö työehtosopimusten päätyttyä, kun voimassa olevaa työehtosopimusta ei ole
  • mistä nykyisten työehtosopimusten määräyksistä on tai ei ole mahdollista pätevästi sopia yrityskohtaisella työehtosopimuksella.

2. Koulutus. Jäsenyrityksille järjestetään koulutusta lainsäädännön sisällöistä ja yrityskohtaisen työehdoista sopimisen raameista.

3. Yrityskohtaiset valmennukset. Valmennuksissa käydään läpi esim.

  • työehtosopimusneuvotteluihin valmistautumista
  • neuvotteluprosessia (esim. aikataulutus, organisointi, juoksutus, tekniikat, taktiikat)
  • sopimusten laadintaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä

Valmennukset ja neuvonta ovat kahdenvälistä toimintaa Metsäteollisuus ry:n ja kunkin jäsenyrityksen välillä, eikä yrityskohtaista tietoa välitetä jäsenyritysten välillä.

Metsäteollisuus ry ei osallistu neuvotteluihin eikä koordinoi niitä

Metsäteollisuus ry:n asiantuntijat eivät osallistu jäsenyritysten työehtoja koskeviin neuvotteluihin. Yhdistys ei myöskään koordinoi jäsenyritysten työehtoneuvotteluja, eikä niitä käsitellä Metsäteollisuus ry:n toimielimissä.

Metsäteollisuus ry pyrkii neuvottelemaan jäsenyritysten käyttöön erikoishinnoitteluja työoikeuteen erikoistuneen asianajotoimiston tai asianajotoimistojen kanssa mahdollisten juridisten lisäpalvelutarpeiden kattamiseksi.

Koulutukset ja valmennukset käynnistetään mahdollisimman pian huhtikuun aikana.