Euroopan komissio julkisti heinäkuussa uuden metsästrategian, joka kokoaa yhteen komission metsiä koskevat tavoitteet ja jatkotoimet Green Dealin tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia on ristiriitainen: se nostaa esiin puupohjaisten tuotteiden ilmastohyödyt, mutta samaan aikaan jarruttaa metsien käyttöä.

EU:ssa ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa. Siksi EU:ssa on ollut metsäisten jäsenvaltioiden liittymisestä lähtien yhteinen metsästrategia. EU:n metsästrategia ei ole oikeudellisesti sitova, mutta se luotaa metsiin liittyviä poliittisia toimenpiteitä EU:ssa vuoteen 2030 mennessä.

Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa uuden metsästrategian. Strategian pääpaino on luonnon monimuotoisuuden ja metsien hiilinielujen vahvistamisessa, eikä strategia valitettavasti tunnista metsäsektorin sosiaalista ja taloudellista merkitystä. Metsäteollisuus korostaa holistista lähestymistapaa metsien käyttöön sekä kansallisen metsäpolitiikan merkitystä strategiaa toimeenpantaessa.

Strategia on osin ristiriitainen. Metsästrategia huomioi, että metsäteollisuuden tuotteet torjuvat ilmastonmuutosta korvaamalla sellaisia, joiden valmistus aiheuttaa runsaasti fossiilisia päästöjä. Tunnustaessaan puunkäytön ilmastohyödyt strategia pyrkii kuitenkin samalla rajoittamaan puun käyttöä, esimerkiksi kannustamalla avohakkuiden välttämiseen ja korostamalla muuta kuin puupohjaista metsien hyödyntämistä. Puupohjaisten tuotteiden muut yhteiskunnalliset hyödyt jäävät strategiassa valitettavasti vaille huomiota.

Jäsenvaltioiden päätösvalta tuodaan strategiassa useasti esiin, mutta tästä huolimatta komissio yrittää napata aiempaa suurempaa roolia metsäasioissa. Kansallinen toimivalta metsäkysymyksissä on jatkossakin tärkeää. Metsät ovat erilaisia ja niillä on erilainen rooli eri maissa. On tärkeää, että komission toimivaltaa ei kasvateta epäsuorasti ympäristö-, energia-, ilmasto- ja rahoituspolitiikkojen alla (mm. biodiversiteettistrategia, LULUCF, REDIII, taksonomia).

Metsästrategiaan ei tule enää muutoksia, mutta olennaista on, miten strategiaan kirjatut aloitteet toimeenpannaan. Metsäteollisuus ry jatkaa vaikuttamista neuvoston ja parlamentin metsästrategiaa koskeviin kantoihin, jotta strategian toimeenpanossa huomioidaan myös teollisuuden näkökulma.

Lue lisää: Tiedote 16.7. EU:n metsästrategia otti askeleita parempaan suuntaan