Metsäteollisuuden prosesseihin keskittyvä POP (persistent organic pollutants) -jätteisiin liittyvä ohjeistus on valmistunut. Ramboll Finland Oy toteutti räätälöidyn oppaan Metsäteollisuus ry:n toimeksiannosta sen jäsenyritysten käyttöön. Oppaan myötä saatiin yksityiskohtaisempaa tietoa POP-yhdisteistä ja niiden hallinnasta.

POP-yhdisteet ovat erittäin pysyviä orgaanisia yhdisteitä, joiden hajoaminen on hidasta. Ne kertyvät eläviin organismeihin ja aiheuttavat riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. POP-yhdisteitä voi kulkeutua ilman, veden tai eläinten välityksellä, ja niitä on todettu alueilla, joilla yhdisteitä ei ole koskaan käytetty.

Jätelaissa ja -asetuksessa on säädetty uusia POP-jätteitä koskevia velvoitteita, ja nykyisin jätteen tuottajan kirjanpitovelvoitteet ovat aiempaa laajemmat. Jätelain 12 §:ssä säädetään jätteen haltijan yleisestä selvilläolovelvollisuudesta, jonka mukaan jätteen haltijan on oltava selvillä jätehuollon järjestämisen kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista. Jätelain 120 §:n mukaan toiminnanharjoittajan, joka harjoittaa ympäristölupaa vaativaa jätteen käsittelytoimintaa, on laadittava suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä.

POP-jätteen käsittely eroaa muista jätteistä selvästi, eikä POP-jätteiden tunnistaminen ole aina yksiselitteistä. Ympäristöministeriön tammikuussa 2023 julkaisemassa POP-jätteen tunnistusoppaassa annetaan ohjeita POP-jätteen tunnistamiseksi, mutta oppaan kohderyhmä on laaja, eikä se tarjoa metsäteollisuuden näkökulmasta riittäviä työkaluja jätelain edellyttämän seurannan toteuttamiseksi. Tuoreessa oppaassa rajataan ulos sellaiset yhdisteet, jotka eivät metsäteollisuuden näkökulmasta ole merkittäviä.

− Suurin osa POP-yhdisteistä on torjunta-aineita, joista useiden käyttö on päättynyt Suomessa jo vuosikymmeniä sitten. Metsäteollisuuden prosesseissa ei käytetä POP-yhdisteitä sisältäviä kemikaaleja, mutta tiettyjä POP-yhdisteitä voi muodostua tahattomasti korkean lämpötilan, kloorin ja orgaanisen aineksen yhteisvaikutuksesta. Tässä oppaassa tärkeintä oli kuvata ne prosessit, joissa on tahattoman muodostumisen mahdollistavat olosuhteet sekä tunnistaa sivuvirrat, joista POP-yhdisteitä on syytä tutkia, toteaa Ville Kilponen Ramboll Finland Oy:stä.

Oppaassa annetaan lisäksi käytännön ohjeita näytteenoton toteuttamiseen, analytiikan tilaamiseen sekä mahdollisen POP-jätteen käsittelyyn. Oppaan perusteella POP-jätteen pitoisuusrajan ei odoteta ylittyvän metsäteollisuuden sivuvirroissa, mutta jätelain edellyttämästä selvilläolovelvollisuudesta johtuen asian varmentaminen edellyttää suunnitelmaa jätteen käsittelyn seurannasta ja tarkkailun järjestämisestä.

− Oppaan myötä tietämys POP-yhdisteiden tahattomasta synnystä ja esiintymisestä metsäteollisuuden virroissa parani sekä isoimmat huolet niiden hallitsemiseksi saatiin selvitettyä ja rajattua. Opas on riittävän kokonaisvaltainen ja yksityiskohtainen seurannan toteuttamista ajatellen, tiivistää Eerik Ojala UPM:stä, joka toimi oppaan ohjausryhmän puheenjohtajana.  

Tutustu oppaaseen tästä.

Lisätietoa:

Aaron Vuola
Kiertotalous- ja ympäristöpäällikkö
Metsäteollisuus ry
aaron.vuola@forestindustries.fi
050 539 2583

Ville Kilponen
Projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy
ville.kilponen@ramboll.fi
040 486 0685