Kierrätyskuitu on paperinvalmistuksen tärkeä raaka-aine. Suomessa kulutetusta paperista ja kartongista otettiin talteen lähes 94 % vuonna 2020. Koko Euroopan osalta keräyspaperin kierrätysaste oli noin 74 % vuonna 2020. Kierrätysaste on saatu ennätyskorkealle muun muassa Euroopan paperiteollisuuden jo vuonna 2011 asettaman vapaaehtoisen kierrätystavoitteen avulla. Suomessa paperituotteiden maahantuojilla sekä paperituotteiden valmistukseen käytettävän paperin valmistajilla ja maahantuojilla on lisäksi jätelain mukaan velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Sama koskee kartonkipakkauksia käyttäviä pakkaajia ja niihin pakattujen tuotteiden maahantuojia.

Noin puolet Euroopassa käytetystä paperista on valmistettu kierrätyskuiduista. Kierrätyskuitua käytetään eniten pakkausmateriaaleissa ja sanomalehtipaperissa.

Suomessa keräyspaperin ja keräyskartongin talteenotto toimii tehokkaasti

Suomessa käytetään lähes kaikki täältä saatavissa oleva kierrätyskuitu. Vuonna 2020 Suomessa otettiin talteen paperia ja kartonkia yhteensä 610 000 tonnia ja Suomen teollisuus käytti kierrätyskuitua noin 570 000 tonnia. Suomeen myös tuodaan ja Suomesta viedään jonkin verran kierrätyskuitua. Vuonna 2020 nettovienti, eli viennin ja tuonnin erotus, oli n. 33 000 tonnia. Kokonaismäärästä yli puolet käytettiin pakkausmateriaalien valmistukseen ja toinen puoli muihin käyttökohteisiin kuten sanomalehti- ja pehmopaperin sekä eristeiden ja muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistukseen.

Vuonna 2020 Suomessa kotikeräyspaperin talteenotto oli Pirkanmaan ELY-keskuksen tilastojen mukaan lähes 193 000 tonnia ja kotikeräyspaperin talteenottoaste peräti 91 %. Pieni osa arvokkaasta raaka-aineesta päätyy valitettavasti edelleen sekajätteeseen ja sen mukana jätteenpolttolaitokselle.

Suomen paperi- ja kartonkiteollisuudessa käytetystä kuituraaka-aineesta vain noin 7 % on kierrätyskuitua, kun muualla Euroopassa kierrätyskuidun osuus raaka-aineesta on keskimäärin noin 50 %. Suomen paperintuotanto perustuukin pääosin neitseellisen kuidun käyttöön ja näin saadaan toimitettua tuoretta ensikuitua paperinkeräyskiertoon Eurooppaan.

Suomessa luontevaa käyttää ensikuitua

Suomessa tuotetusta paperista noin 95 prosenttia menee vientiin, jolloin paperi otetaan talteen lähinnä Keski-Euroopassa, Suomen metsäteollisuuden suurimmalla markkina-alueella. Keräyspaperin tuonti Suomeen muualta kuin Suomen lähialueilta ei ole taloudellisesti eikä ympäristösyistä järkevää esimerkiksi pitkien kuljetusmatkojen aiheuttamien kustannusten ja päästöjen vuoksi.

Paperin raaka-aineen valinnan – ensikuitua vai kierrätyskuitua – ratkaisee pitkälti se, miten näitä kuituja on kussakin maassa saatavissa. Alueilla, joilla on runsaat metsävarat ja vähän asukkaita, paperin pääasiallisena raaka-aineena on ensikuitu.

Tiheästi asutuissa maissa, joissa kierrätyskuitua on runsaasti tarjolla, paperia valmistetaan pääosin kierrätyskuidusta. Suomessa paperintuotanto perustuu ensikuituun ja Keski-Euroopassa kierrätyskuituun. Keski-Euroopassa sijaitsevien suomalaistehtaiden tuotanto perustuu myös pitkälti kierrätyskuituun, sillä tiheästi asutussa Keski-Euroopassa kierrätyskuitua on tarjolla enemmän.

Kierrätyskuidun käyttö ei ole mahdollista ilman ensikuitua

On arvioitu, että jos Euroopan paperiteollisuudessa käytettäisiin vain kierrätyskuitua, paperintuotanto loppuisi jo muutamassa kuukaudessa, sillä kierrätyskuidusta ei voida valmistaa paperia loputtomiin – sekaan tarvitaan vahvaa ensikuitua. Kierrätyksen avulla luonnonvaroja käytetään tehokkaasti ja tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä. Puukuitua voidaan kierrättää 5-7 kertaa. Sen jälkeen kuidun laatu, esimerkiksi lujuus, heikkenee. Sitä voidaan kuitenkin hyödyntää vielä esimerkiksi energian tuotannossa.

Kaikkia paperilaatuja ei voida kierrättää. Tällaisia papereita ovat muun muassa savukepaperi, tapetit, kirjat ja hygieniapaperit. Näiden paperien osuuden on arvioitu olevan noin 22 % paperinkulutuksesta.

Keräyspaperitilastot

Tilastotietoa keräyspaperin talteenotosta ja käytöstä Euroopassa: Confederation of European Paper Idustries    

Paperinkeräys Oy    

YM / Pirkanmaan ELY-keskus kotikeräyspaperitilastot