Väylien kunnossapito tulee nähdä ympäristötekona. Kiertoteille joutuminen lisää kustannuksia, polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Väylävirasto on arvioinut teiden kunnon parantamisen vähentävän päästöjä jopa 5 %, raskaalla liikenteellä vielä enemmän. On tärkeää, että nykyisen hallitusohjelman kirjaus 300 miljoonan euron vuotuisesta lisärahoituksesta väylien kunnossapitoon jää pysyväksi. Rahoitusta on tärkeää kohdentaa riittävästi myös alempiasteisille väylille ja yksityisteille.  

Kunnossa olevat väylät mahdollistavat myös ajoneuvokaluston mittojen ja massojen edelleen kehittämisen ja ekotehokkaammat kuljetukset. Vuoden 2013 tuli voimaan raskaiden ajoneuvojen mitta- ja massauudistus, jonka myötä raakapuun kuljetuskalusto on uusiutunut 68- tai 76-tonniseksi. Ajoneuvoyhdistelmien enimmäismittojen pidennys 34,5 metriin vuonna 2019 puolestaan hyödyttää hake- ja tuotekuljetuksia.  

Raakapuukuljetuksiin pelkkä yhdistelmien pidentäminen ei tuo toivottuja ympäristö- ja tehokkuushyötyjä. Metsäteollisuuden yli 76-tonnisen kaluston HCT-kokeiluhankkeissa (HCT, high capacity transport) on todettu 84-104 -tonnisten yhdistelmien vähentävän polttoaineenkulutusta ja päästöjä 5-20 % per kuljetettu tonni verrattuna 76-tonnisiin yhdistelmiin. Onkin tärkeää jatkaa valmistelua yli 76-tonnisen kaluston yleistymiseksi joustavasti ja mahdollisimman laajalla osalla verkkoa (HCT-kuljetusreitit).