Metsäteollisuus on maamme merkittävimpiä vientialoja ja työllistäjiä. Tuotannon perusta löytyy metsistä, jotka ovat Suomen tärkein luonnonvara. Metsäteollisuus kantaa ympäristövastuutaan muiden muassa huolehtimalla metsien kasvusta ja tuotantolaitosten päästöjen vähentämisestä. Ilmastonmuutoksen maailmassa metsäteollisuus tuottaa hiiltä sitovilla ja uusiutuvilla tuotteillaan globaaleja ilmastohyötyjä.

Hyvinvointia, työpaikkoja ja verotuloja

Metsäteollisuuden osuus Suomen tavaraviennin arvosta on noin 19,2 prosenttia. Tullin tilastojen mukaan metsäteollisuuden tuotteita vietiin 12,5 miljardilla eurolla vuonna 2019.

Metsäteollisuudella on tuotantolaitoksia jokaisessa maakunnassa. Yhteensä Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksillä on 142 tuotantolaitosta eri puolilla Suomea.

Metsäteollisuus työllistää Suomessa suoraan 41 700 henkilöä. EY:n raportin mukaan metsäteollisuuden kokonaistyöllistävyys oli vuonna 2018 lähes 74 000 henkilöä, kun huomioidaan myös toimialan epäsuora työllisyysvaikutus muilla toimialoilla.

Metsäteollisuuden verokertymä nousee vuositasolla epäsuorat vaikutukset huomioiden noin 2,7 miljardiin euroon, käy ilmi EY:n raportista. Yhteenlaskettuna metsäteollisuuden ja metsätalouden kokonaisverokertymä oli vuonna 2018 noin 3,6 miljardiin euroon, joka on noin 3,6 prosenttia kaikista Suomessa kerätyistä veroista ja veronluonteisista maksuista.

Metsäteollisuus investoi vuosina 2016–2018 keskimäärin 1,1 miljardia euroa vuodessa. Kun myös välilliset vaikutukset muilla toimialoilla huomioidaan, metsäteollisuuden investointivaikutukset olivat vuositasolla arviolta 2,4 miljardia euroa, selviää EY:n raportista.

Metsävarat kasvavat, käyttö vastuullista

Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsät ovat merkittävin luonnonvaramme. Suomen maapinta-alasta 23 miljoonaa hehtaaria eli 75 prosenttia on metsää, arvioi Luonnonvarakeskus.

Suomen metsävarat kasvavat koko ajan. Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan puuston tilavuus on kasvanut noin 70 prosenttia viimeisen 50 vuoden aikana. Yhteensä metsissämme on puuta 2,5 miljardia kuutiometriä, selviää Valtakunnan metsien inventoinnista.

Suomessa metsätalous on vastuullista, joten myös metsien uudistumisesta huolehditaan. Metsiimme istutetaan joka vuosi 150 miljoonaa puuntaimea, arvioi Luonnonvarakeskus. Lisäksi metsiä uudistetaan runsaasti kylvämällä, ja taimia syntyy myös luontaisesti.

Vuonna 2019 metsäteollisuus käytti puuta yhteensä 64 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi energiapuuksi ohjautui 9 miljoonaan kuutiometriä. Kokonaiskäyttö oli 91 prosenttia Luonnonvarakeskuksen arvioimasta korkeimmasta ylläpidettävästä hakkuumahdollisuudesta.

Yli 50 prosenttia Euroopan tiukasti suojelluista metsistä sijaitsee Suomessa, selviää EU:n Forest Europe -selvityksestä. Toisin kuin muualla Euroopassa, meillä metsiensuojelu on pääasiassa tiukkaa suojelua, jolloin suojelualueilla ei harjoiteta lainkaan metsätaloutta.

Ilmastohyödyt mittavat, tuotannon päästöt vähentyneet

Metsäteollisuuden tuotteista syntyy yli 16 miljoonan hiilidioksiditonnin globaali ilmastohyöty vuosittain. VTT:n laskema ilmastohyöty syntyy, kun arvioidaan metsäteollisuuden tuotteiden elinkaarenaikaiset päästöt sekä metsäteollisuuden tuotteiden avulla vältetyt päästöt. Vältettyjä päästöjä syntyy, kun puupohjaisilla tuotteilla korvataan fossiilisista raaka-aineista, kuten muovista, tehtyjä tuotteita.

Metsäteollisuuden omat hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet huomattavasti viime vuosikymmeninä, kun toimiala on investoinut energiatehokkuuteen ja lisännyt bioenergian käyttöä. Vuonna 2019 hiilidioksidipäästöjä syntyi tuotantotonnia kohti 66 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1990.

Lähde: Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuuden energiantuotannossa uusiutuvaa energiaa oli 87 prosenttia vuonna 2019. Lisäksi metsäteollisuuden puunjalostus mahdollistaa koko Suomen uusiutuvasta energiasta lähes 2/3. Se kattaa muun muassa sellutehtaiden bioliemien, puunkuorien, sahanpurujen, oksien ja latvusten sekä vesivoiman energiakäytön.

Lähde: Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuuden tuotanto on resurssitehokasta, mikä näkyy siinä, että tehtailla syntyy tuotantotonnia kohti kaatopaikkajätteitä 95 prosenttia vähemmän kuin 1990-luvun alussa. Lähes kaikki tuotannon sivuvirrat käytetään hyödyksi energiana tai materiaalina esimerkiksi maanrakentamisessa ja lannoitteena.

Lähde: Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuuden tuotantolaitosten aiheuttama ravinnekuormitus on vähentynyt 58 prosenttia tuotantoon suhteutettuna vuodesta 1992. Laitosten vedenkäyttöä on tehostettu ja vesi puhdistetaan tehokkailla biologisilla puhdistamoilla.

Lähde: Metsäteollisuus ry