Luvun, graafin tai johtopäätösten takana voi olla henkilö, joka tilasto- tai taulukkolaskentaohjelman avatessaan kokee suurta innostusta päästessään sukeltamaan numeroiden taakse. Hän syttyy löytäessään datamassasta vastauksia kysymyksiin ja tuottaessaan hyödyllistä, jopa yllättävääkin tietoa.

Minä olen tällainen henkilö. Jo lapsena halusin ottaa selvää asioista, pohdiskelin, kyseenalaistin ja mietin syyseuraus-suhteita. Tuolloin tämä piirre varmasti aiheutti hilpeyttä ja toistuessaan jopa ärsytystä lähipiirissä. Mutta nyt saan ihan luvan kanssa kysellä, kyseenalaistaa, pohdiskella sekä tuottaa tietoa - metsäteollisuuden tilastoasiantuntijana.

Koska metsäteollisuus on yksi keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa, toimiala kiinnostaa eri tahoja. Metsäteollisuuden teemoihin liittyvää keskustelua ja toimialan kehitystä seurataan laajasti ja siinä kohtaa tärkeässä roolissa ovat myös Metsäteollisuus ry:n keräämät tilastot ja teettämät kartoitukset ja selvitystyöt, jotka kertovat tämänhetkisestä tilanteesta ja tapahtuneesta kehityksestä. Ja mikä tärkeintä, antavat pohjaa miettiä tulevaa.

Kun teemme tulkintoja ja johtopäätöksiä keräämistämme tilastoista, on meille tärkeää tiedon luotettavuus ja hyödynnettävyys. Kokonaiskuvaa pitää usein rakentaa eri näkökulmista ja siksi jäsenyrityksiltä kerätyn tietomassan lisäksi hyödynnämme laajasti useilta luotettavilta tahoilta ja yhteiskumppaneiltamme saatua tietoa.

Keräämme tietoja eri sykleillä tarkoituksesta riippuen. Tihein tahti on puukauppatilastoissa, joihin tietoja kerätään jopa viikoittain. Perinne on pitkä ja aikasarjaa on kertynyt 1980-luvulta lähtien. Puukauppatilasto koetaan tärkeäksi ja se lisää tietoisuutta sekä avoimuutta valitsevasta tilanteesta.

Tuotantotietoja keräämme puolestaan kuukausitasolla päätuote- ja alatuoteryhmittäin. Pitkän aikasarjan avulla on helppo hahmottaa metsäteollisuudessa tapahtunutta trendiä.

"Sukeltamalla numeroiden sekaan ja analysoimalla tietoa saadaan numeroille tulkinta ja faktapohjainen merkitys, joka tukee vaikuttamistyötä ja palvelee metsäteollisuuden yritysten toimintaa."

Sellu-, paperi- ja kartonkitehtaiden ympäristötilastoa on kerätty pitkältä ajalta ja pystymme siten seuraamaan, missä asioissa olemme edistyneet ja missä asioissa meillä on vielä parantamisen varaa. Vuosien kuluessa kerätty data antaa edunvalvontatyöllemme faktoihin perustuvan pohjan.

Työhyvinvointiin ja henkilöstön saatavuuteen liittyviä tekijöitä palvelevat työelämätilastomme. Muun muassa työtapaturmia ja sairaspoissaoloa kartoittavan kyselyn tietoja hyödynnetään toimintaympäristöjen kehittämisessä ja koulutuksissa. Henkilöstön saatavuutta selvittävän kyselyn perusteella tiedämme, että metsäteollisuuden yrityksissä on tarjolla hyviä työtehtäviä. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa on merkittävässä roolissa, jotta voidaan arvioida aloituspaikkojen määrää ja osaamisen tarvetta sellaisille työtehtäville, joille tulevaisuudessa on kysyntää.

Eikä tässä vielä kaikki! Teemme ympäri vuoden paljon erilaisia kompakteja kyselyitä, jotka kartoittavat tietämystämme toimialasta, kuten tiedot tehtaiden ja koneiden ja kapasiteetin määrästä, metsien sertifioinneista sekä keräyspaperin käytöstä.

Numero on kuitenkin vain numero. Tulkinta ja sen suhteuttaminen muihin tekijöihin tekee vasta numerosta enemmän. Siihen meillä metsäteollisuudessa löytyy onneksi huippuasiantuntijoita. Tietoa löytyy tänä päivänä paljon ja monista lähteistä ja siksi tulkittuun tietoon on hyvä suhtautua aina kriittisillä silmillä. Meidän tarjoamiemme tilastojen laatu on korkeatasoista ja varsin laajasti saatavilla eri sidosryhmien kuten tutkijoiden, toimittajien ja päättäjien käyttöön. Jos haluat tietää lisää, ole minuun yhteydessä!