Mistä työelämäuudistuksessa on kyse?

Metsäteollisuusyritykset siirtävät työehdoista päättämisen yrityksiin ja työpaikoille, missä työn tekemisen tavat ja käytännöt parhaiten tunnetaan, ja niistä osataan myös sopia. Valtakunnallisten työehtosopimusten sijaan työehdoista – esimerkiksi palkoista, työvuoroista ja työajoista – päätetään tulevaisuudessa vuoropuhelussa yritystasolla yhdessä henkilöstön kanssa.

Uudistus toteutetaan muuttamalla Metsäteollisuus ry:n sääntöjä niin, että yhdistys luopuu tehtävistään työmarkkinajärjestönä, mutta jatkaa toimialan elinkeinopoliittisena vaikuttajana. Metsäteollisuus ry vastaa nykyisistä työehtosopimuksista niiden päättymiseen, pisimmillään 31. joulukuuta 2022.

Metsäteollisuus ry:n työehtosopimukset

Miksi työelämäuudistus on tarpeen? Mihin uudistuksella pyritään?

Valtakunnalliset työehtosopimukset ja niihin liittyvä liittotason sopimusjärjestelmä vastaavat heikosti erilaisissa markkina- ja taloustilanteissa olevien yksittäisten yritysten, niiden liiketoiminta-alueiden ja tehtaiden tarpeisiin. Parhaiten palkoista ja työehdoista osataan sopia yritystasolla, missä on myös vastuu liiketoiminnan ja työn tuottavuuden kehittämisestä.

Uuden sopimis- ja neuvottelutavan avulla pyritään mahdollistamaan metsäteollisuusyritysten liiketoiminnan kasvua ja tulevaisuuden investointeja Suomessa. Työelämäuudistus on osa metsäteollisuuden laajempaa strategiaa, joilla on tarkoitus varmistaa Suomen ja suomalaisen metsäteollisuuden menestys lähivuosikymmeninä.

Miksi uudistus tehdään juuri nyt? Johtuuko uudistus koronasta?

Uudistus ei johdu koronakriisistä tai talouskasvun hidastumisesta, mutta yleisellä tasolla koronakriisi on voimistanut metsäteollisuudessakin yritysten eroja. Osa yrityksistä ja tuotteista hyötyy kriisistä ja osalla menee huonommin.

Näistä yritys- ja tuoteryhmäkohtaisista eroista syntyy myös tarve lisätä yritystason sopimista. Toimialan tasolla määrättävät palkat tai vaikkapa työajat toimivat huonosti maailmassa, jossa yritysten markkina- ja taloustilanteet ovat hyvin erilaisia.

Metsäteollisuus ry on jo pidempään tavoitellut työehtojen rakenteellista kehittämistä valtakunnallisissa työsopimusneuvotteluissa. Keskitetyn sopimisen aikaan rakenteellisissa muutoksissa ei edetty, eikä merkittäviä muutoksia ole saatu aikaan kahdella viime kierroksella, vuosina 2017–2020 käydyissä liittotason neuvotteluissakaan. Paikallinen sopiminen ei ole edennyt liittojen toimesta tai avustuksella eikä myöskään lainsäädännössä.

Uudistus on suuri ja sen valmisteluun tarvitaan aikaa sekä yrityksissä että henkilöstön keskuudessa. Kun uudistuksesta päätettiin syksyllä 2020, siirtymäaikaa oli sopimusalasta riippuen 15–27 kuukautta.

Miten työehdoista tulevaisuudessa sovitaan? Kuka työehdoista jatkossa neuvottelee?

Työnantajia edustanut Metsäteollisuus ry luopuu omasta roolistaan työehtosopimusten neuvottelijana. Työehdoista neuvotteleminen, päättäminen ja sopiminen tapahtuu yrityksissä, vuoropuhelussa ja yhteistyössä yrityksen edustajien ja henkilöstön välillä.

Metsäteollisuusyritykset suunnittelevat ja luovat omista tarpeistaan lähtevät neuvottelukäytännöt, jotka voivat eri yrityksissä olla erilaiset. Yritykset voivat sopia työehdoista suoraan henkilöstönsä kanssa tai tehdä työehtosopimuksen ammattiliiton valtakunnallisen tason edustajan tai paikallisen ammattiosaston kanssa. Työntekijät voivat neuvotella työehdoista itse tai ammattiliittonsa välityksellä.

Työntekijöiden järjestäytymisvapauteen ja -mahdollisuuksiin neuvottelutavan uudistuminen ei vaikuta. Metsäteollisuusyritykset kunnioittavat henkilöstönsä oikeutta järjestää työehdoista sopiminen omista tarpeistaan lähtien.

Mistä työehdoista voidaan yritystasolla sopia?

Yritystasolla voidaan tulevaisuudessa neuvotella ja päättää muun muassa palkoista, työaikajärjestelyistä ja työvuoroista – kaikista työhön liittyvistä ehdoista, joista ei ole lailla pakottavasti säädetty. Työsuhteen minimivelvoitteet määritellään laeissa, esimerkiksi työaikalaki säätää yleisellä tasolla työajasta ja vuosilomalaki lomista.

Millaisiksi työehdot tulevaisuudessa muuttuvat?

Vielä on liian aikaista ennustaa, millaisiksi työehdot eri yrityksissä kehittyvät. Työehtojen kehittämistarpeet vaihtelevat erilaisten ja eri taloustilanteessa olevien yritysten, niiden eri liiketoiminta-alueiden tai tehtaidenkin välillä paljon.

Pidemmällä tähtäimellä työehdot ja työn tekemisen tavat voivat eri yritysten, liiketoiminta-alueiden ja tehtaiden välillä kehittyä hyvinkin erilaisiksi. Metsäteollisuus ry:n nykyisten sopimusten piirissä on erilaisia työpaikkoja, tehtaita ja toimipisteitä yli sata.

Metsäteollisuuden toimipaikat

Onko uudistuksella välittömiä vaikutuksia? Miten uudistus vaikuttaa nykyisiin työsuhteisiin?

Uudistus tähtää työehtojen pitkän aikavälin kehittämiseen, eikä sillä ole välittömiä vaikutuksia työsuhteen ehtoihin. Voimassa olevia työehtosopimuksia (LINKKI tes-sivulle) noudatetaan aivan normaalisti sopimuskausien päättymiseen asti.

Tämän jälkeen sovelletaan kussakin yrityksessä sovittuja työehtoja. Metsäteollisuusyritykset suunnittelevat ja luovat omista tarpeistaan lähtevät neuvottelukäytännöt.

Kun nykyiset työehtosopimukset päättyvät, niissä määritellyt työehdot lakkaavat. Yritykset aloittavat uudenlaisen vuoropuhelun ja yhteistyön uudista työehdoista henkilöstönsä kanssa todennäköisesti hyvissä ajoin.

Vaikuttaako uudistus työntekijöiden ammatilliseen järjestäytymiseen tai ammattiliittotoimintaan?

Uudistus ei vaikuta työntekijöiden järjestäytymisvapauteen tai ammattiliittotoimintaan. Metsäteollisuusyritykset kunnioittavat henkilöstön oikeutta järjestää työehdoista sopiminen omista tarpeistaan lähtien.

Yritystasolla uudistus lisää työnantajien ja työntekijöiden vuoropuhelua ja yhteistoimintaa. Yritykset voivat tulevaisuudessa sopia työehdoista suoraan henkilöstönsä kanssa tai tehdä erilaisia työehtosopimuksia ammattiliiton valtakunnallisen tason edustajien tai paikallisten ammattiosastojen kanssa.