Teknologiateollisuuden, Metsäteollisuuden ja Kemianteollisuuden viestit hallituspuolueiden ilmastoseminaariin 3-4.2.2020.

Suomalaisella vientiteollisuudella on hyvät mahdollisuudet ratkaista niin kotimaisia kuin globaaleja ilmastohaasteita. Suomi ja suomalainen vientiteollisuus ovat tutkitusti maailman kärkeä ympäristöindikaattorien maavertailussa. Jotta tämä hyvä tilanne pysyy, on oleellista, että hallitus varmistaa päätöksillään suomalaisen teollisuuden toimintakyvyn, innovaatiot ja osaamisen.

Teollisuuden toimintaedellytyksiä ovat:


1) Uusia ratkaisuja syntyy innovaatioilla

Suomalaisen teollisuuden menestyminen kansainvälisessä kilpailussa edellyttää kannattavuuden parantamisen ohella jatkuvaa uudistumista ja uusia innovaatioita. Suomella on hyvät lähtökohdat olla teollisuuden johtavia tutkimus- ja kehitysympäristöjä myös globaalisti. Tämä vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä tutkimus- ja innovaatioympäristön jatkuvaksi kehittämiseksi sekä riittävää resurssien kohdentamista. Valtion tki-panostusta on kasvatettava, jotta Suomen kilpailukyky säilyy uudistuvilla markkinoilla ja jotta saavutamme hallitusohjelman tavoitteen nostaa tki-panostukset neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Panostuksen tulee jakautua tasapainoisesti yritysvetoisiin innovaatiohankkeisiin sekä yliopistotason huippututkimukseen. Lisäksi tarvitaan investointeihin kannustavia rahoitusmekanismeja.

2) Huolehditaan parhaasta osaamisesta

Osaamistason nostossa onnistuminen on yksi tulevaisuutemme keskeisimmistä kysymyksistä. Teollisuudessa on kova osaajapula eikä suomalaisen väestön vanheneminen tai alhainen syntyvyys helpota tilannetta tulevaisuudessakaan. Suomessa on oltava monipuoliset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja maailman paras koulutusjärjestelmä. Helpotusta osaajapulaan saadaan muun muassa huolehtimalla teknisen korkeakoulutuksen korkeasta laadusta, varmistamalla riittävä rahoitus ammatilliseen koulutukseen, lisäämällä muunto- ja täydennyskoulutusta, tekemällä työperäinen maahanmuutto sujuvaksi sekä kotouttamalla ulkomaiset opiskelijat Suomeen. Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tasoa täytyy kehittää nykyisestä.

3) Pidetään energian hinta kilpailukykyisenä

Vientiteollisuus on avainasemassa suomalaisen hyvinvoinnin varmistajana ja globaalien ilmastoratkaisujen kehittäjänä. Energian hinta on suomalaisen vientiteollisuuden oleellinen kilpailukykytekijä. Kova hiilineutraaliustavoite edellyttää edullisen ja vähäpäästöisen sähköntuotannon merkittävää lisäystä. Siksi vientiteollisuuden energiakustannuksia ei tule nostaa. Teollisuuden sähkövero tulee laskea EU-minimiin. Lukuisissa EU-maissa käytössä ja parhaillaan kehitysvaiheessa olevan, vähäpäästöisen sähkön käyttöön kannustavan ja hiilivuotoa ehkäisevän päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensointia on jatkettava pitkäkestoisesti.

Euroopan komission Green Deal -ohjelma tarjoaa ennennäkemättömät mahdollisuudet vähähiilisen teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon EU:ssa ja globaalisti. Toimintakykyinen suomalainen teollisuus pystyy nappaamaan tästä ”1000 miljardin euron investointiohjelmasta” kokoaan suuremman siivun – kunhan sen toimintaedellytyksistä Suomessa huolehditaan pitkäjänteisesti.

Lisätietoja:

Energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom
Metsäteollisuus
040 820 9763
ahti.fagerblom@forestindustries.fi

Johtaja Helena Soimakallio
Teknologiateollisuus
040 550 7706

Johtaja Sami Nikander
Kemianteollisuus
040 567 4413
sami.nikander@kemianteollisuus.fi