1. EU omavaraisemmaksi uusiutuvilla raaka-aineilla

Euroopan unioni on Suomelle ja maamme metsäteollisuudelle elintärkeä taloudellinen ja poliittinen yhteisö. Jotta Euroopan unioni tukee omavaraisuuttaan ja saavuttaa ilmastotavoitteensa, Suomen tulee toimia aktiivisesti siirrettäessä unionin fokus fossiilisista raaka-aineista ja niihin perustuvista materiaaleista uusiutuviin.

Tunnistetaan hyödyt

 • EU:n tulee tunnistaa ja tunnustaa puunjalostustuotteiden ja niiden valmistuksen mahdollistavan kestävän metsätalouden tarjoamat laajat ilmasto- ja taloushyödyt.
 • EU:n tulee edistää helposti kierrätettävien ja uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden valmistusta ja käyttöä.

Huolehditaan myös kansallisesta edusta

 • EU:n tulee tunnistaa Suomen rooli kehityksen veturina: uusiutuva puu on olennainen osaeurooppalaista materiaali- ja energiaomavaraisuutta ja siten tärkeä osa Euroopan menestystä ja turvallisuutta.
 • Suomen tulee huolehtia yhteisiä tavoitteita ajettaessa myös kansallisten intressiensä puolustamisesta.

Euroopan unionin fokus on siirrettävä fossiilisista raaka-aineista ja niihin perustuvista materiaaleista uusiutuviin.


2. Kestävä talouspolitiikka


Metsäteollisuus on suomalaisen hyvinvoinnin mahdollistaja, viennin veturi ja tärkeä osa kansantalouttamme. Siksi talouspolitiikka on metsäteollisuudelle erityisen tärkeää. Onnistuneilla valinnoilla voidaan varmistaa julkisen talouden kestävyys ja luoda edellytyksiä talouskasvulle.


Turvataan kilpailukyky

 • Teollisuuden kustannuksia ei tule kotimaisin päätöksin nostaa, jotta Suomen kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla säilyy.
 • Turvataan kilpailijamaihin verrattuna tasapuolisettoimintaedellytykset, jotka mahdollistavat menestyksen globaalissa kilpailussa.
 • Rakennetaan investointeja houkutteleva toimintaympäristö luomalla johdonmukainen ja markkinalähtöinen pitkän aikavälin teollisuusstrategia.
 • Varmistetaan talous- ja teollisuuspolitiikalla kansainvälisesti tasapuoliset edellytykset vihreisiin investointeihin.
 • Pidetään yritysverotus kansainvälisesti kilpailukykyisenä ja toteutetaan mahdolliset verouudistukset ennustettavasti.
 • Pyritään tasapainottamaan julkinen talous pitkällä aikavälillä, jotta verotus voidaan säilyttää kilpailukykyisenä.
 • Velkaantumista on hillittävä ja kehysmenettelyn uskottavuus palautettava.

3. Kansainvälinen kaupan helpottaminen


Metsäteollisuuden tuotteiden ilmastohyödyt realisoituvat potentiaaliinsa vain, jos tuotteet otetaan globaalisti käyttöön. Siksi haluamme valtion suhtautuvan myönteisesti viennin kasvattamiseen ja sen edellytyksien parantamiseen.

Pidetään kilpailu avoimena

 • Huolehditaan, ettei tasavertaisuus kärsi, eikä avointa kilpailua vääristetä.

Helpotetaan markkinoille pääsyä ja siellä pysymistä

 • Poistetaan viennin, tuonnin ja investointien esteitä kauppasopimuksilla ja varmistetaan näin metsäteollisuustuotteiden markkinoille pääsy.
 • Tuetaan yrityksiä sopimusetuuksien hyödyntämisessä ja edellytetään sopimuskumppaneilta velvoitteiden noudattamista.
 • Tuetaan sääntöihin perustuvaa kansainvälistä kauppajärjestelmää ja sääntöjen kehittämistä vastaamaan nykyaikaa sekä sopeutumaan tulevaan.
 • Edistetään bio- ja kiertotaloutta sekä ympäristö- ja ilmastomyönteisten tuotteiden kasvavaa käyttöä kauppapolitiikan keinoin.
 • Huomioidaan lainsäädännön valmistelussa vaikutukset kansainvälisiin kauppasuhteisiin ja noudatetaan kansainvälisiä velvoitteita, mukaan lukien muiden maiden oikeutta omaan sääntelyyn.


4. Työelämän uudistaminen


Metsäteollisuus haluaa olla hyvä ja vastuullinen työnantaja myös tulevaisuudessa. Siksi tavoitteenamme on turvata työelämän uudistusten kautta Suomelle dynaaminen talous ja toimintaympäristö, jossa työn tekeminen ja teettäminen kannattaa – ympäristö, johon yritykset haluavat investoida. Metsäteollisuus on edelläkävijä. Alalla on siirrytty toimialakohtaisista työehtosopimuksista yritys- ja liiketoimintakohtaisiin ratkaisuihin. Lainsäädännön tulisi luoda nykyistä paremmat edellytykset tälle kehitykselle.

Parannetaan yritysten edellytyksiä menestyä

 • Uudistetaan työlainsäädäntöä rakenteellisesti vapauttamalla työehdoista sopiminen yrityksissä.
 • Uudistetaan työrauhalainsäädäntö rajoittamalla tai kieltämällä poliittiset lakot ja tukityötaistelut sekä uudistamalla seuraamusjärjestelmä.


Kannustetaan työhön

 • Puretaan työttömyys- ja tuloloukut uudistamalla erityisesti työttömyysturva ja asumistuki työn vastaanottamiseen kannustaviksi.

5. TKI-toimintaan ja koulutukseen panostaminen

Metsäteollisuus tietää, että puusta on moneksi. Tulevaisuudessa siitä on mahdollista tehdä entistä kestävämpiä ja innovatiivisempia ratkaisuja, jotka tarjoavat laajoja ilmasto- ja taloushyötyjä Suomelle sekä koko maailmalle. Ratkaisujen syntyminen voidaan mahdollistaa ainoastaan tekemällä panostuksia TKI-toimintaan sekä koulutukseen.

Uudistetaan rahoitusmalleja

 • Kasvatetaan Suomen julkisen TKI-rahoituksen määrää kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle vuoteen 2030 mennessä.
 • Kasvatetaan tutkimusrahoitusinstrumenttien ja hankerahoituspäätösten pitkäjänteisyyttä vakaan ja ennakoitavan TKI-toimintaympäristön saavuttamiseksi.
 • Panostetaan TKI-rahoituksen kehittämisessä erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintaa edistävän PPP-mallin vahvistamiseen.
 • Edistetään suomalaisen teollisuuden vihreää siirtymää kohdentamalla TKI-rahoitusta uusien, fossiilisia ratkaisuja korvaavien ja kierrätettävien biomateriaali- ja tuoteteknologioiden kehitykseen.
 • Toteutetaan TKI-kustannusten ylimääräinen verovähennys kaikille yrityksille tasapuolisella tavalla.
 • Turvataan metsäteollisuudelle tärkeiden luonnonvara-alojen ja tekniikan koulutusalojen perusrahoitus.


Panostetaan koulutukseen

 • Parannetaan jatkuvan oppimisen muotoja sekä lisätään täydennys- ja muuntokoulutusmahdollisuuksia.
 • Nostetaan Suomi takaisin LUMA-osaamisen kärkimaaksi.
 • Päivitetään ammatillisten opettajien osaaminen ajantasaiseksi.
 • Lisätään tutkintojen sisältöihin kytkös ilmastotavoitteisiin.
 • Panostetaan digitaalisiin oppimisympäristöihin.
 • Vahvistetaan yliopistojen 3. tehtävää eli ympäröivän yhteiskunnan palvelemista.


Varmistetaan, että Suomessa on osaavia työntekijöitä

 • Helpotetaan kansainvälisten osaajien saatavuutta kehittämällä ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.
 • Valmistellaan kriittisten työvoimatarvealojen läpäisy- ja pitovoimaohjelma.
 • Edistetään korkeakoulutettujen puutuotetekniikan ja puurakentamisen osaajien saatavuutta.
 • Huolehditaan siitä, että oppisopimus on jatkossakin yrityksille houkutteleva rekrytointi- ja koulutusmuoto sekä tarkastellaan koulutuskorvauksen uudistustarpeet.


6. Kestävän metsätalouden turvaaminen

Metsät, puupohjaiset tuotteet ja hyvä metsänhoito ovat avain valtaviin ilmastohyötyihin ja fossiilitaloudesta irtautumiseen. Kaiken tämän potentiaalin lunastamiseksi on varmistettava puun saatavuus, luonnon monimuotoisuus sekä oikeanlaiset metsätaloustoimet.

Tuodaan päätöksenteko lähelle

 • Turvataan läheisyysperiaatteen toteutuminen ja kansallisen metsäpolitiikan rooli EU-päätöksenteossa.


Vahvistetaan puun tarjontaa

 • Varmistetaan puun saatavuus ja metsien ilmastohyödyt kannustamalla metsänomistajia metsäteollisuuden ilmastotiekartan mukaisiin metsien kasvua lisääviin toimiin.
 • Säädetään selvennyslainhuuto pakolliseksi kuolinpesille.
 • Edistetään kestävää metsätaloutta keräämällä ja hyödyntämällä ajantasaista metsävara-, maaperä ja luontotietoa.


Turvataan luonnon monimuotoisuutta kustannustehokkaasti

 • Laaditaan yhteistyössä toimijoiden kanssa toimialakohtaiset tiekartat luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
 • Varmistetaan vapaaehtoisten METSO- ja Helmiohjelmien toteutus ministeriöiden yhteistyöllä tiukkoihin monimuotoisuuskriteereihin perustuen.

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Maamme metsävarat siis karttuvat kaiken aikaa.


7. Joustavan energia-, liikenne ja ympäristöpolitiikan avulla kestävien ratkaisujen suunnannäyttäjäksi


Suomi on johtava maa, kun luodaan edellytykset Euroopan kehittymiselle uusiutuviin ja kierrätettäviin materiaaleihin perustuvaksi teollisten investointien kärkikohteeksi ja suunnannäyttäjäksi. Kun ihmisten välttämättömät tarpeet globaalisti kasvavat, juuri metsäteollisuus tuottaa kestäviä ja haluttuja ratkaisuja ihmisten perustarpeisiin. Siksi tulee varmistaa, että biopohjaisen kiertotalouden potentiaali voidaan ottaa täysimääräisesti käyttöön.

Ajetaan päästöjä vähentävää ilmastopolitiikkaa

 • Toimitaan aktiivisesti EU:ssa fokuksen siirtämiseksi fossiilisista raaka-aineista ja niihin perustuvista materiaaleista uusiutuviin.
 • Turvataan kestävästi tuotetun, uusiutuvan raaka-aineen saatavuus.
 • EU:n on torjuttava hiilivuotoa päästökaupassa.
 • Tavoitellaan EU-rahoitusta hankkeisiin, joilla kehitetään teknologioita ja demonstraatiohankkeita hiilidioksidin talteenottoon ja sen hyötykäyttöön.
 • Turvataan päästövähennysten sekä metsien hiilinielujen hyväksiluku kokonaisuudessaan osaksi Suomen ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamista.

Edistetään Suomea houkuttelevana investointiympäristönä

 • Varmistetaan, ettei kilpailukykyä haittaavaa ylimääräistä taakkaa lisätä EU-sääntelyn kansallisessa toimeenpanossa tai päällekkäisellä kotimaisella lainsäädännöllä.
 • Sujuvoitetaan luvitusta.
 • Otetaan huomioon yritysten omaehtoiset vastuullisuustoimet vaihtoehtona lainsäädännölle.
 • Vientiteollisuuden energiaveroja ei saa nostaa.
 • Energiaverotusta ei tule laajentaa bioenergiaan.
 • Jatketaan teollisuuden sähköistämisen tukea kuluvan päästökauppakauden loppuun asti.

Varmistetaan Suomen energiahuolto- ja toimitusvarmuus

 • Panostetaan energia- ja sähköjärjestelmän toimitusvarmuuteen varmistamalla riittävä säätökapasiteetti ja monipuolinen sähköntuotanto.
 • Turvataan lämmityspolttoaineiden (ml. turve ja nesteytetty maakaasu) saatavuus kansallisen huoltovarmuuden parantamiseksi.

Kehitetään infraa kilpailukyvyn varmistamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

 • Turvataan liikenneväylien riittävä rahoitus.
 • Toteutetaan liikenteen päästövähennyksissä kaikkein kustannustehokkaimmat toimet huolehtien samalla Suomen erityispiirteiden huomioimisesta päästövähennystoimissa.
 • Varmistetaan tuotteiden sujuva pääsy meriteitse maailmanmarkkinoille.