Kun osallistun kestävän kehityksen eri foorumeiden keskusteluihin, ihmettelen usein, miten vähän niissä korostetaan taloudellista kestävyyttä. Edes koronapandemian tuoma taloudellinen ahdinko ei ole muuttanut asiaa. Kun kestävän kehityksen budjetointia muutama vuosi sitten alettiin edistää, pohdittiin paljon mihin kestävän kehityksen tarkoituksiin rahoja tulisi käyttää, mutta harvaa kiinnosti mistä rahat valtion budjettiin tulevat.

Viime aikoina on puhuttu paljon oikeudenmukaisesta siirtymästä sen sijaan, että olisi mietitty miten nykyisiä työpaikkoja voidaan säilyttää. Sosiaalista sekä ympäristöllistä vastuullisuutta halutaan edistää ajattelematta riittävästi taloudellisia seuraamuksia. Uusissa investoinneissakin monet näkevät enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia, huolimatta siitä, että uusien investointien myötä tuotantoa voidaan jopa moninkertaistaa ilman, että päästöt kasvavat.

Uusien investointien myötä tuotantoa voidaan jopa moninkertaistaa ilman, että päästöt kasvavat.

Metsäteollisuus on tehnyt pitkäjänteistä vastuullisuustyötä jo monen vuosikymmenen ajan. Hyvin hoidetut ympäristö- ja vastuullisuusasiat ovat metsäteollisuudelle kilpailutekijä. Voimme hyvällä omatunnolla sanoa olevamme vastuullisuuden edelläkävijä. Laadimme alan ensimmäiset yhteiset vastuullisuussitoumukset noin kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2018 sitoumuksia uudistettiin kattamaan ympäristövastuun lisäksi aiempaa tarkemmin myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueet. Lisäksi tavoitteita kiristettiin. Vastikään julkaistun vastuullisuussitoumusten väliraportin tulokset kuvaavat myönteistä kehitystä kohti asetettuja kunnianhimoisia tavoitteita.

Positiivisista tuloksista voidaan mainita muun muassa uudet investoinnit, fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita korvaavat uudet puupohjaiset tuotteet, korkea uusiutuvan energian osuus energiantuotannossamme sekä työturvallisuuden, metsäsertifioinnin ja kiertotalouden edistäminen. Monen tavoitteen saavuttaminen vaatii toki vielä lisätoimia.

Yhteistyö sidosryhmiemme ja paikallisyhteisöjen kanssa on tärkeässä roolissa vastuullisuussitoumustemme toimeenpanossa. Väliraportoinnin osana toteutetun sidosryhmäkyselyn avulla selvitettiin sidosryhmien näkemyksiä metsäteollisuuden sidosryhmäyhteistyöstä ja vastuullisuudesta. Tulosten perusteella metsäteollisuuden vuoropuhelu ja yhteistyö sidosryhmien kanssa on hyvällä tasolla. Sidosryhmät kokevat metsäteollisuuden viestivän avoimesti ympäristö- ja vastuullisuusasioista sekä tulevansa kuulluksi vuoropuhelussa metsäteollisuuden kanssa. Vuoropuheluun toivottiin silti lisää aktiivisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

On tärkeää, että yritysten omaehtoiset vastuullisuustoimet nähdään myös vaihtoehtona lisäsääntelylle ja eri päätösten vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin otetaan huomioon. Hallitusohjelmassa on useita lainsäädäntöhankkeita ja selvitettäviä asioita ympäristöasioiden jayritysvastuun osalta. Taloudellinen kestävyys ja kilpailukykyinen investointiympäristö yrityksille ovat tärkeitä tekijöitä myös näiden edistämisessä. Tarvitaan hallitusohjelman mukaisesti sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.