Vuosittain yli miljoona tukkirekkaa kuljettaa puuta jatkojalostukseen yksityis- ja metsäteiden varsilta. Toimiva yksityistieverkko mahdollistaa osaltaan metsäteollisuuden 12 miljardin euron vuotuiset vientitulot. Tiestö - yksityistiet mukaan lukien - onkin nähtävä yhteiskunnallisena instrumenttina, jolla voidaan vaikuttaa myönteisesti talouskasvun edellytyksiin.Hyväkuntoinen tieverkko mahdollistaa ympäristöystävälliset kuljetuksetHyvässä kunnossa oleva yksityistieverkko parantaa kuljetustehokkuutta sekä vähentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä.Tiestön ja siltojen kunto on myös edellytys suuremman kuljetuskaluston käytöstä saatavien ympäristö- ja tehokkuushyötyjen toteutumiselle. Puukuljetuskalusto on vuonna 2013 voimaan tulleen raskaiden ajoneuvojen enimmäismassojen noston myötä lähes kokonaan uusiutunut 60-tonnisesta 68- tai 76-tonniseksi. Lisäksi erikoisluvilla kokeiltavina on ollut erilaisia yli 76-tonnisia ajoneuvoyhdistelmiä, joiden on todettu vähentävän merkittävästi kuljetusten tonnikohtaista polttoaineen kulutusta. Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että yli 76-tonnisten ajoneuvoyhdistelmien liikennöinti sallitaan joustavasti mahdollisimman laajalla osalla tieverkkoa.Riittävä rahoitus on toimivan yksityistieverkon edellytysSuomessa yksityisteiden budjettirahoitus on viime vuosina ollut 13-17 miljoonaa euroa. Lisäksi metsäteiden kunnostukseen ja perusparannukseen on vuosittain myönnetty 4-7 miljoonaa euroa. Ruotsissa yksityistieverkon pituus on vain hieman Suomea laajempi, mutta panostukset lähes kymmenkertaiset.Vuoden 2020 rahoitustasoksi on yksityisteille ehdotettu 20 miljoonaa euroa, kun rahoitustarve olisi 40 miljoonaa euroa. Metsäteiden logistisen toimivuuden turvaamiseksi tarvittaisiin lisäksi 12 miljoonaa euroa joka vuosi. Metsäteollisuus pitää tärkeänä yksityis- ja metsäteiden rahoituksen korottamista riittävälle tasolle.Metsäteollisuus ry:n ohella Yksityistieverkon merkitys yhteiskunnalle -raportin tilaajia olivat Väylävirasto, Suomen Tieyhdistys, Infra ry, MTK, Energiateollisuus ry, Koneyrittäjät ja Kuntaliitto.