Puu on kotimainen luonnonvara, jota voidaan monipuolisesti hyödyntää sekä energiana että jalostuksessa uusiksi tuotteiksi. Suomen kasvavat metsävarat ja puun uusiutuvuus jäävät usein ilmastokeskustelussa taka-alalle.

Puusta valmistetuille energialle on tilausta, sillä maailman väkiluku ja kulutus kasvavat. Samaan aikaan on hidastettava ilmastonmuutosta. On siis tärkeää lisätä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien tuotteiden osuutta kulutuksesta, tehostaa energian käyttöä ja tuottaa energiaa pienin päästöin.

Metsien hiilidioksidi kiertää tehokkaasti

Fossiiliset hiilivarastot ovat kertakäyttöisiä ja niiden poltosta vapautuu ilmakehään hiilidioksidia, jonka lämmitysvaikutus kestää lähes ikuisesti. Puu on fossiileihin verrattuna ylivertainen vaihtoehto. Se on uusiutuva ainesta juurakosta latvaan asti. Puu poikkeaa kiistattomalla tavalla fossiilisista energialähteistä: kun puuta korjataan metsistä, sen tilalle kasvaa uusi puu.

Hiilidioksidi kiertää ilmakehän ja puun välillä suhteellisen nopeasti. Ilmastonmuutoksen kiihtymisen syynä pidetään hiilen, öljyn ja kaasun polttamisen myötä ilmakehään vapautunutta hiilidioksidia, jonka sisältämä fossiilinen hiili on ollut pois ilmakehästä satoja miljoonia vuosia. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vapauttaa tätä hiiltä ilmakehään kiihtyvällä vauhdilla.

Suomen metsissä riittää puuta ja hiilinielua

Suomen metsät ovat merkittävä hiilinielu. Suomen puuvarat ovat pitkään olleet voimakkaassa kasvussa, joten metsiimme sitoutuu vuosittain enemmän hiiltä kuin sieltä poistuu. Metsämme pysyvät hiilinieluna, vaikka metsäenergian ja puun käyttö kasvaisi merkittävästi.

Puun monipuolistuvan ja ilmastomyönteisen käytön kannalta on oleellista, että energian tuotantoon käytetään vain sellaiset puun osat, jotka eivät sovellu jalostukseen. Puusta jalostetut tuotteet varastoivat hiilidioksidia, syrjäyttävät ilmaston kannalta huonompia tuotteita ja elinkaarensa päätteeksi ne voidaan yhä käyttää bioenergian tuotantoon.

Puu on kotimaista, kestävää energiaa

Puunkorjuuseen liittyvät riskit ja ympäristövaikutukset ovat suhteellisen vaatimattomia verrattuna esimerkiksi kivihiilen louhintaan ja öljynporaukseen. Näitä energianlähteitä ei Suomella ole omasta takaa, mutta metsiä Suomessa riittää. Puun energiakäyttö ei Suomessa myöskään kilpaile ruoantuotannon kanssa.

Harvennus- ja uudistushakkuita tehdään Suomessa vuosittain vain parilla prosentilla metsäalasta. Hakkuutähteitä kerätään energiakäyttöön vain kohteilla, joilla se on ekologisesti kestävää. Osa hakkuutähteistä jätetään kokonaan korjaamatta.

Metsäympäristöstä pidetään huolta hyvän metsänhoidon suosituksilla ja metsien sertifioinnilla. Metsien tulevaisuutta ei hakkutähteen korjuu siis vaaranna.