Metsäteollisuusyritysten nettisivuilta löydät puunostajien yhteystiedot sekä sähköisiä tarjouspyyntösivuja. Puunostajat tarjoavat myös metsänhoitopalveluja.

Sähköinen puukauppapaikka Kuutio.fi

Kuutio.fi on kaikille avoin ja riippumaton digitaalinen puukauppapaikka. Kuutiosta löytyy kattavasti puunostajia ja palveluiden tarjoajia. Kuutiossa tarjouspyynnön voi tehdä metsävaratietojen pohjalta.

Puukaupan teko alkaa yhteydenotolla metsän sijaintikunnan puunostajiin

Metsäteollisuusyrityksillä on metsäpalvelupisteitä paitsi maakunnissa, myös kaupungeissa. Yritysten nettisivuilta löytyvät ostohenkilöiden yhteystiedot sekä sähköisiä yhteydenottolomakkeita ja tarjouspyyntösivuja.

Pystykaupassa ostaja huolehtii puunkorjuusta ja kuljetuksesta

Pystykaupassa yritys huolehtii puunkorjuusta ja kuljetuksesta. Puun ostaja maksaa metsänomistajalle pystykaupasta kantohinnan. Puun määrä, hinta ja muut puukaupan ehdot kirjataan kauppakirjaan (metsänhakkuusopimukseen), jonka myyjä ja ostaja allekirjoittavat. Kauppakirja on puukaupan tärkein asiapaperi. Siinä sovitaan mitta- ja laatuvaatimuksista, metsämaksuista ja niiden aikataulusta.

Puukauppa hinnoitellaan jokaiselle hakattavalle kohteelle, ja puukauppa rakentuu useista tekijöistä, kuten puutavaralajikohtaisista yksikköhinnoista ja -määristä, mitta- ja laatuvaatimuksista, puukaupan maksuista ja korjuun suunnittelusta. Puunostaja tekee yksilöidyn tarjouksen (euroa/kuutiometri) jokaisesta puutavaralajista erikseen ennen puukaupan solmimista.

Puukaupan hintaan vaikuttavat mm. puun laatu, poistettavan puuston määrä/hehtaari, hakattavan puuston kokonaismäärä, puiden kuljetusmatka metsästä tien varteen ja korjuuajankohta.

Hankintakaupassa myyjä toimittaa puutavaran tienvarteen

Hankintakaupassa puun myyjä huolehtii hakkuusta ja puutavaran kuljetuksesta metsästä kaukokuljetukseen soveltuvan tien varteen. Myyjälle maksetaan kaupasta hankintahinta. Hankintapuusta solmitaan kauppa ennen hakkuun aloittamista. Näin varmistetaan, että hakattava puutavara on haluttujen mitta- ja laatuvaatimusten mukaista. Hankintapuun luovutusajat sovitaan ennen hakkuuta kaupanteon yhteydessä. Yksi tärkeimmistä hankintakaupan teon yhteydessä sovittavista asioista on puun luovutusajankohta.

Valmis puutavara mitataan joko tienvarressa tai tehtaalla. Mittausmenetelmä sovitaan kaupanteon yhteydessä. Puunmyyjä saa kunkin puutavaraerän luovutuksen jälkeen mittaustodistuksen, johon kirjataan mitatut puumäärät.

Puukaupan lopullinen arvo määräytyy, kun puut mitataan tarkasti

Yleisimpiä puutavaran mittausmenetelmiä ovat hakkuukoneen mittalaitteella tehtävä mittaus ja tehdasmittaus. Metsurin tekemissä hakkuissa käytetään myös tienvarressa tehtävää pinomittausta.

Puunmyyjä saa ostajalta kunkin puutavaraerän luovutuksen jälkeen mittaustodistuksen, jonka myyjä ja ostaja allekirjoittavat. Mittaustodistukseen kirjataan mitatut puumäärät, yksikköhinnat puutavaralajeittain ja lopullinen kauppahinta.

Puukaupasta pieni siivu metsäelinkeinon tulevaisuudelle

Puukaupasta kannattaa sijoittaa pieni osa metsäelinkeinon tulevaisuuteen lahjoittamalla vapaaehtoinen menekinedistämismaksu Suomen Metsäsäätiölle. Metsäsäätiö on metsänomistajien, puunostajien ja muun metsäalan yhteistyötaho.

Menekinedistämismaksuilla rahoitetaan lasten ja nuorten metsätapahtumia, viestintää, puun käytön edistämistä ja puurakentamista sekä metsäelinkeinoa palvelevaa tutkimusta. Pystykaupassa menekinedistämismaksu on 0,2 % ja hankintakaupassa 0,1 % puukaupan arvosta (vähintään 8,00 euroa) ja maksu on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen. Puun ostaja sitoutuu maksamaan saman summan.

Metsää pitää hoitaa – hakkuut ovat osa aktiivista metsänhoitoa

Metsän ikä ja kunto sekä metsänomistajan metsälleen asettamat tavoitteet vaikuttavat valittaviin metsänhoitomenetelmiin. Nuorta metsää hoidetaan eri tavalla, kuin ikääntyvää metsää.

Metsäammattilainen osaa kertoa eri vaihtoehdoista ja antaa neuvoa myös mahdollisista metsänhoidon tuista. Kannattavinta ovat tasaiset hakkuut metsän ehdoilla, siis metsän hoitotarpeen mukaan. Näin metsä säilyttää arvonsa.

Puun ostajia:

HASA

Harvestia

Kuhmo

Metsä Group

Pölkky

Stora Enso

UPM

VAPO

Versowood

Tilasto: puukauppa Suomessa