Metsät ja niiden kestävä käyttö tarjoavat ihmiskunnalle ratkaisun. Metsäteollisuus valmistaa ihmisille tuotteita raaka-aineesta, jota kasvaa koko ajan lisää. Suomessa metsien puumäärä ja hiilivarasto kasvavat joka vuosi. Metsäteollisuuden verojalanjälki Suomeen on vuosittain neljä miljardia euroa ja osuus Suomen tuoteviennistä viidennes.

Metsäteollisuuden tavoitteena on valmistaa puusta mahdollisimman korkean lisäarvon tuotteita, kannattavasti ja sellaisilla volyymitasoilla, että täällä olevat yritykset ja Suomi hyötyvät parhaiten.

Kansainvälissä kilpailussa menestyminen on yhteispeliä. Onnistumiseen tarvitaan osaavia ja innovatiivisia yrityksiä sekä päättäjiä, jotka yli hallituskausien tarjoavat toimijoille vakautta ja kilpailukykyisen toimintaympäristön. Metsätalouden kiertoaika on Suomen olosuhteissa usein yli 100 vuotta ja tehdasinvestointienkin elinkaari helposti yli 30 vuotta. Metsäteollisuus edustaa vakaata, pitkäjänteistä ja sukupolvet ylittävää elinkeinotoimintaa.

Puun vakaa ja kustannuskilpailukykyinen saatavuus on metsäteollisuuden elinehto. Suomessa, jos missä, tunnetaan metsävarat. Täällä toimiva yritys tietää kestävät hakkuumahdollisuudet eli paljonko puuta voi käyttää ilman, että lapsillamme on vähemmän mahdollisuuksia käyttää metsiä kuin meillä tänään. Tämä näkymä ohjaa vahvasti toimijoiden markkina- ja investointikäyttäytymistä.

Kokonaan toinen kysymys on poliittinen riski. Äärimmillään edellinen hallitus voi kannustaa metsäteollisuusinvestointeihin ja puun lisäkäyttöön, kun taas seuraava haluaa heikentää merkittävästi metsäteollisuuden puuhuollon toimivuuden edellytyksiä. Kukaan ei halua tulla johdetuksi harhaan ja kaikille toimijoille nopeat muutokset ovat vahingollisia. Näissä tilanteissa korostuu päättäjän vastuu pitkäjänteisestä politiikasta.

Metsäteollisuudella on vahva intressi pitää hyvää huolta suomalaisista metsistä. Haluamme terveet, elinvoimaiset, monimuotoiset ja vahvasti hiiltä sitovat metsät. Tavoitteenamme on myös vesistöjä vähän kuormittava toiminta metsissä ja tehtailla. Metsäteollisuus haluaa panostaa näihin asioihin yhä enemmän. Vakaa toimintaympäristö on tästäkin näkökulmasta tärkeä.

Puu pitää voida kaataa, jos puutuotteita kuluttajille halutaan. Suomi ei menesty maksamalla valtion kassasta hiilensidontamaksuja metsänhoidon laiminlyönnistä ja laittelemalla rahalla suo-ojia tukkoon. Suomi ei menesty myöskään kieltopolitiikalla, jolla lopetetaan tekeminen. Suomi on tullut hyvinvointivaltioksi tekemällä ja menestyy jatkossakin tekemistä määrätietoisesti kehittämällä. Kehitystoiminnan pääajuriksi kannattaa ottaa holistinen kestävyys sekä toimintaympäristön vakaus, joka mahdollistaa toimijoiden ja toiminnan sopeutumisen.

Näin toimien meillä on jatkossakin mahdollisuus harjoittaa maailman kestävintä metsätaloutta – parantaa metsien monimuotoisuutta, vähentää päästöjä vesistöihin, hillitä ilmastomuutosta, työllistää suomalaisia, aikaansaada vientituloja sekä pärjätä kansainvälisessä kilpailussa.