Suomalaisen metsäpolitiikan päätavoitteena tulee olla metsistä saatavan hyvinvoinnin kasvattaminen ja kestävien hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen. On tärkeää lisätä metsien kasvua, jotta varmistetaan puun riittävyys kasvavaan tarpeeseen. Samalla varmistamme metsien hiilivaraston kasvun.

Puutuotannollisesti kestävä hakkuutaso on 80,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Vuonna 2022 runkopuuta korjattiin noin 75 miljoonaa kuutiometriä, josta 86 prosenttia ohjautui metsäteollisuuden käyttöön ja 14 prosenttia energiakäyttöön eli lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi tai pientalojen polttopuuksi.

Puun saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan puumarkkinoille tuloa edistävää metsäpolitiikkaa, metsänomistajien aktiivisuutta lisäävää neuvontaa ja metsäpalvelujen markkinointia sekä kaikkien alan toimijoiden yhteistyötä. Metsävaratiedon hyödyntäminen ja uudet sähköiset palvelut tarjoavat uusia toimintamalleja metsäomaisuuden hoitoon. Koko metsäalan tulee olla valmiina, kun metsänhoito monipuolistuu ja toimintatavat muuttuvat.

Maamme yli 600 000 metsänomistajaa ovat avainasemassa metsäteollisuuden puun saatavuuden turvaajina. Yli 70 prosenttia teollisuuden tarvitsemasta puuraaka-aineesta ostetaan yksityismetsistä, joten aktiivinen ja kannattava yksityismetsätalous on avainasemassa. Sen toimintaedellytyksiä on jatkuvasti kehitettävä.

Metsäpolitiikan tavoitteena tulee olla, että yksityismetsiä hoidetaan tulevaisuudessa ammattimaisesti. Metsänomistajia tulee eri keinoin kannustaa ja ohjata aktiivisen metsätalouden harjoittamiseen. Kestävän metsätalouden määräaikaisella rahoituslailla (niin sanottu Kemera-tuki) on tässä suuri rooli.

Puukaupan aktiivisuutta ja kotimaisen puun markkinoille tuloa parannetaan:

  • Lisäämällä metsänomistajille tarjottavia metsäpalveluja ja niiden markkinointia.
  • Rakentamalla uusia sähköisiä palveluita.
  • Hyödyntämällä metsävaratietoja ja julkisia tietoaineistoja tehokkaammin.
  • Panostamalla metsien kasvun lisäämiseen.
  • Nostamalla metsänkasvatuksen kustannustehokkuutta.
  • Nopeuttamalla sukupolvenvaihdoksia ja kasvattamalla tilakokoa.
  • Tarjoamalla monipuolisia metsänhoidon menetelmiä.