Metsäteollisuuslaitosten osuus vesistöjä kuormittavista toiminnoista on suhteellisen pieni. Esimerkiksi ihmisen aiheuttamista ravinnepäästöistä 3 - 4 prosenttia on peräisin metsäteollisuudesta. Teollisuuden aiheuttamaa pistekuormitusta voidaan vähentää tehokkaalla jäteveden puhdistuksella. Vesien tilan parantumisesta kertoo muun muassa arvokalojen palaaminen tehdaspaikkakuntien alapuolisiin vesistöihin.Kuudessa vuosikymmenessä paperin ja kartongin tuotanto on yli nelinkertaistunut ja sellun tuotanto yli kaksinkertaistunut. Samalla aikavälillä sellu- ja paperiteollisuuden kuormitus vesistöön on pudonnut murto-osaan. Esimerkiksi tuotantoon suhteutetut kiintoainepäästöt ovat vähentyneet 99 prosenttia.

Tuotanto kasvanut, päästöt vähentyneet

Kuudessa vuosikymmenessä paperin ja kartongin tuotanto on yli nelinkertaistunut ja sellun tuotanto yli kaksinkertaistunut. Samalla aikavälillä sellu- ja paperiteollisuuden kuormitus vesistöön on pudonnut murto-osaan. Esimerkiksi tuotantoon suhteutetut kiintoainepäästöt ovat vähentyneet 99 prosenttia.

Metsäteollisuus käyttää Suomessa vuosittain noin 140 miljoonaa euroa ympäristönsuojeluun

Vesi on yksi paperin valmistuksen tärkeimmistä raaka-aineista. Ilman vettä ei ole mahdollista muodostaa puun kuiduista lujaa, yhtenäistä mattoa, josta kuivaamalla saadaan paperia. Lisäksi vettä tarvitaan esimerkiksi kuitujen kuljettamiseen, koneiden pesemiseen sekä lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen.Metsäteollisuuden vedenkäyttöä on tehostettu viimeisten vuosikymmenten aikana. Vettä säästetään kierrättämällä sitä prosessin puhtaammista osista käyttökohteisiin, joissa veden laatuvaatimukset ovat alhaisemmat. Sama vesilitra kiertää tehtaalla jopa 15 kertaa.Esimerkiksi sellutonnin valmistukseen käytettiin 1970-luvulla 250 kuutiota vettä; nykyisin tarvittava vesimäärä on enää 5 - 50 kuutiota. Sanomalehtipaperin valmistuksessa tonnia kohti käytettävä vesimäärä on laskenut 100 - 150 kuutiosta 7 - 15 kuutioon.

Metsäteollisuus käyttää Suomessa vuosittain noin 140 miljoonaa euroa ympäristönsuojeluun

Ympäristövaikutusten hallinta on tasapainottelua eri osa-alueiden kesken. Vesiin suuntautuvien päästöjen vähentäminen lisää usein ilmapäästöjen ja kiinteiden jätteiden määrää, koska aine ei häviä, vaan se muuttaa muotoaan. Massa- ja paperiteollisuuden vesistökuormitusta Suomessa on mahdollista vähentää jatkossa jossakin määrin, mutta panostukset eivät enää juurikaan näy vesistöjen tilan paranemisena.Metsäteollisuus pyrkii tehtaiden tasaiseen ja häiriöttömään käyntiin, mikä on eduksi myös ympäristövaikutusten hallinnassa. Puhdistuslaitteiden lisäämisen sijaan häiriötilanteiden ennakointi ja hallinta ovat ympäristön kannalta paras ratkaisu. Yhtenä työkaluna metsäteollisuuden ympäristöasioiden hallinnassa ovat ympäristönhallintajärjestelmät kuten ISO 14001 ja EMAS. Järjestelmät ovat käytössä kaikilla sellu- ja paperitehtailla sekä suurimmalla osalla saha- ja levyteollisuuslaitoksista.