Metsätalouden vesistövaikutusten minimointi on metsäteollisuudelle tärkeä asia ja kaikilla on halu toimia siten, että toiminnan haitalliset vesistövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Metsäteollisuus on sitoutunut vastuullisuussitoumuksissaan vähentämään omassa toiminnassaan metsätalouden vesistövaikutuksia ja edistämään keinoja, joilla metsien hoitoon ja käyttöön liittyvä vesistökuormitus pienenee.

Tänään julkaistun MetsäVesi-hankkeen tulosten mukaan metsistä ja soilta tuleva kokonaiskuormitus ei ole kasvanut, mutta metsätalouden aiheuttaman vesistökuorman osuus on aiemmin arvioitua suurempi.

-Tulokset osoittavat, että kuormituksen kehitystä on tarve seurata jatkuvasti ja samalla parantaa metsätalouden vesiensuojelua muuttuvassa ilmastossa, toteaa metsäasiantuntija Anu Islander Metsäteollisuus ry:stä.

Suometsät ovat tärkeässä roolissa teollisuuden puuhuollon kannalta. Suometsien osuus kuitupuun kertymästä on 21–25 % ja tukkikertymästä 15–18 %. Alueelliset erot ovat kuitenkin isoja. Turvemaiden metsät ovat ekologisesti hyvin monimuotoisia ja paikalliset hydrologiset olot vaihtelevat eri puolilla maata. Siten käytännön toimenpiteissäkään ei ole yhtä ainoaa menetelmää, joka sopisi joka kohteeseen. Toimenpiteitä tuleekin tarkastella kokonaisvaltaisesti.

Tehtaiden vesistöpäästöt vähentyneet merkittävästi

Metsäteollisuus on sitoutunut vähentämään paitsi metsätalouden myös tuotantolaitosten vesistöpäästöjä. Hyviä tuloksia on syntynyt pitkäjänteisellä työllä: esimerkiksi metsäteollisuuden tehtaiden ravinnepäästöt ovat vähentyneet 58 % tuotantoon suhteutettuna vuodesta 1992.

Laaja yhteistyö takaa parhaan lopputuloksen – myös ohjausta tarvitaan

Turvemailla tehtävissä toimenpiteissä on oleellista parhaiden käytäntöjen laadukas toteuttaminen ja toimiva yhteistyö eri tahojen välillä. Toimijoiden koulutus ja neuvonta sekä hyvä suunnittelu käyttäen uusinta mahdollista tekniikkaa, mm. paikkatietoaineistoja, antavat hyvät edellytykset onnistumiselle.

Myös metsätalouden kannustejärjestelmällä (nykyinen kemera-laki) on merkitystä. Metsäteollisuus hakee metsätalouden uuden kannustejärjestelmän valmistelussa ratkaisua, jossa edistetään suometsien hoidon kokonaisvaltaista suunnittelua, tehokkaita vesiensuojeluratkaisuja sekä tuhkalannoitusta.