Metsäteollisuus ry:n uusi toimintaohjelma auttaa parantamaan talousmetsien paahde-elinympäristöjen sekä niistä riippuvaisten uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien tilaa. Ohjelmalla halutaan tuoda esiin paahderinteiden merkitystä luonnon monimuotoisuudelle sekä lisätä metsätoimijoiden osaamista niiden tunnistamisessa ja hoidossa. Yhteistyökumppaneina toimivat Tapio Palvelut Oy ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Metsäteollisuus ry esitteli tänään paahderinteiden hoidon toimintaohjelman Metsäluonnon monimuotoisuuden pyöreässä pöydässä, jossa puheenjohtajina toimivat ministerit Maria Ohisalo ja Antti Kurvinen.

Käynnistettävä toimintaohjelma on osa metsäteollisuuden laajaa monimuotoisuustyötä ja vuonna 2016 käynnistetyn metsäympäristöohjelman toteutusta. Metsäympäristöohjelman tavoitteena on edelleen kehittää metsäteollisuuden toimintaa metsiin liittyvissä monimuotoisuus- ja ympäristöasioissa sekä lisätä aktiivista ja avointa viestintää.

Paahderinteiden hoidon toimintaohjelman myötä metsäteollisuuden yritykset saavat käyttöönsä lisää kustannusvaikuttavia keinoja monimuotoisuuden turvaamiseen. Samalla se kytkee metsäteollisuuden entistä vahvemmin Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteiden toteutukseen, vahvistaa edellytyksiä toteuttaa METSO-ohjelmaa ja toimia metsäsertifioinnin vaatimusten täyttämiseksi.

- Tavoitteena on, että yritykset pystyvät nykyistä helpommin ja yhtenäisemmin tarjoamaan metsänomistajille paahderinteiden monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä, Metsäteollisuus ry:n metsäympäristöasiantuntija Jimi Rajajärvi esittelee.

Paahde-elinympäristöt ovat luonnon monimuotoisuuden erityiskohteita

Paahde-elinympäristöissä elää vaativiin oloihin sopeutuneita eliöitä, joita ei tavata muualla. Monet harjujen paahderinteet kärsivät umpeenkasvusta, mikä on seurausta esimerkiksi metsäpalojen aikaisempaa tehokkaammasta torjumisesta. Tämän seurauksena monet paahde-elinympäristöjen lajit ovat uhanalaisia.

Kaikista uhanalaisista metsälajeista paahteisten metsien lajeja on 7 %, vaikka kyseisten elinympäristöjen osuus koko metsäpinta-alasta on hyvin pieni. Täsmätoimilla paahde-elinympäristöissä voidaan saada merkittäviä monimuotoisuushyötyjä.

Alan työntekijät avainasemassa

Positiivisten luontovaikutusten tuottaminen paahde-elinympäristöihin edellyttää, että metsäteollisuuden maastohenkilöstö on tietoinen kohteen merkityksestä monimuotoisuudelle, tunnistaa niiden tilan parantamiseen soveltuvat alueet sekä kykenee suunnittelemaan niille monimuotoisuutta turvaavia ja lisääviä ratkaisuja.

Näiden edellytysten varmistamiseksi Tapio Palvelut Oy ja Hämeen ammattikorkeakoulu rakentavat kattavan paahde-elinympäristöjä koskevan oppaan, siihen pohjautuvan verkkokurssin ja testin.

- Lisäksi järjestetään maastokoulutuksia toiminta- ja käsittelyvaihtoehtojen soveltamisesta käytännössä. Koulutukset syventävät verkkokurssilla hankittua osaamista ja opettavat soveltamaan toimintaohjeistusta käytännön tilanteissa, toteaa Rajajärvi.

Opas sekä verkkokurssi ovat metsäteollisuusyritysten sekä muiden asiasta kiinnostuneiden käytettävissä huhtikuussa 2023.

Metsäteollisuus on vahvistanut metsien monimuotoisuutta yhdessä metsäsektorin ja muiden kumppaneidensa kanssa vuosikymmenten ajan. Viime vuonna metsäteollisuus aloitti lehdoissa paahderinteiden kaltaisen monimuotoisuusohjelman. Lehtometsien merkitys luonnon monimuotoisuudelle onkin erityisen suuri, sillä metsien uhanalaisista lajeista lähes puolet elää lehdoissa.

Metsäsektori selvittää monimuotoisuustyönsä vaikutuksia ja kehitystä laajassa tutkimushankkeessa. Tutkimuksesta saatuja tietoja hyödynnetään toimialan ensi kesänä valmistuvassa monimuotoisuustiekartassa.

Kuva: Heta Välimäki, Tornator