Puhtaat vesistöt ovat metsäteollisuudelle tärkeä asia. Metsäteollisuus on sitoutunut vastuullisuussitoumuksissaan vähentämään omassa toiminnassaan metsätalouden vesistövaikutuksia ja edistämään keinoja, joilla metsien hoitoon ja käyttöön liittyvä vesistökuormitus pienenee.

Metsätalouden toimijat tekevät monipuolista yhteistyötä vesiensuojelussa. Sekä FSC- että PEFC-metsäsertifiointijärjestelmissä vesiensuojelun kehittäminen on merkittävässä roolissa. Sertifiointi kattaa 93 prosenttia talousmetsistämme. Lisäksi metsätalouden kannustejärjestelmän (nykyinen kemera-laki) avulla edistetään suometsien hoidon kokonaisvaltaista suunnittelua, tehokkaita vesiensuojeluratkaisuja sekä tuhkalannoitusta. Metsäteollisuus on lisäksi mukana useissa vesiensuojelua edistävissä hankkeissa.

Turvemaiden metsillä on merkittävä rooli teollisuuden puunhankinnassa, koska neljäsosa Suomen puuvarannosta sijaitsee turvemailla. Suometsien hoidossa eri tavoitteiden yhteensovittaminen on tärkeää kestävyyden eri osa-alueet huomioiden. Kiinteä yhteistyö eri tahojen välillä edesauttaa parhaiden menetelmien ja uusimman tiedon viemistä käytäntöön. Toimijoiden koulutus ja neuvonta sekä hyvä suunnittelu käyttäen uusinta mahdollista tekniikkaa, esimerkiksi paikkatietoaineistoja, antavat hyvät edellytykset onnistuneelle suometsänhoidolle.