Metsäteollisuus tukee puolueettomien ja laajasti hyväksyttyjen kansainvälisten sertifiointijärjestelmien käyttöä. Metsien sertifioinnilla varmistetaan, että metsien kestävän käytön perusteet ovat kunnossa ja kansainvälinen vertailtavuus säilyy.

Suomen talouskäytössä olevista metsistä yli 90 prosenttia on sertifioitu. Koko maailman metsistä sertifioitu on ainoastaan noin 10 prosenttia.

Suomessa on käytössä kaksi maailmanlaajuista sertifiointijärjestelmää FSC ja PEFC. Ne pohjautuvat laajapohjaisissa prosesseissa kehitettyihin kestävän metsätalouden kriteeristöihin. Suomen talouskäytössä olevista metsistä noin 93 prosenttia on PEFC-sertifioituja. Kiinnostus FSC-sertifiointia kohtaan on kasvanut viime vuosina. FSC-sertifioitujen metsien pinta-ala on noin 2 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa noin kahdeksaa prosenttia talouskäytössä olevista metsistä. Lähes kaikki Suomen FSC-sertifioidut metsät ovat myös PEFC-sertifioituja.

Metsäsertifiointi on tehokas keino varmentaa puun laillisuus ja taistella metsien hävittämistä vastaan

Kestävää metsätaloutta edistävien metsäsertifiointijärjestelmien käytöllä ja kehittämisellä voidaan edistää monipuolista metsien käyttöä ja kestävää raaka-aineen hankintaa maailmanlaajuisesti. Puun hankinta sertifioiduista metsistä on osa nykyaikaisen teollisuuden laadunvalvontaa ja osoitus vastuullisesta toiminnasta. Puun alkuperän ja hankintaketjun sertifiointi on entistä tärkeämpää toimittaessa kansainvälisillä markkinoilla.

Puun laillisuus ja alkuperän varmistaminen ovat metsäteollisuuden toiminnan ytimessä. EU:n puutavara-asetus velvoittaa toimijoita varmistamaan puuraaka-aineen laillisuuden. Sekä PEFC että FSC ovat ottaneet puutavara-asetuksen vaatimukset huomioon puun alkuperän seurantaa koskevissa vaatimuksissaan (Chain of Custody, CoC).

Ulkopuoliset arvioinnit sertifioinnin laadun tae

Metsäteollisuus toimii sen puolesta, että metsäsertifiointi koetaan markkinoilla myönteisenä, kestävää kehitystä tukevana ja lisäarvoa antavana.

Metsäsertifioinnin perustana olevat ulkopuoliset arvioinnit varmistavat metsäteollisuudelle ja sen asiakkaille, että metsien taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöarvot huomioidaan kestävällä tavalla. Sertifiointi takaa, että tuotteisiin käytetty puu tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä.

On tärkeää, että käytettävissä on useita luotettavia sertifiointijärjestelmiä. Tällöin metsänomistaja voi valita parhaiten paikallisiin olosuhteisiin ja omiin tarkoituksiinsa soveltuvan järjestelmän. Myös kilpailu järjestelmien välillä sekä avoin vuorovaikutus ja tieteellinen keskustelu parantavat metsäsertifioinnin laatua ja edistävät järjestelmien kehitystä.

Metsien sertifiointi sisältyy monen EU-maan julkisen sektorin hankintoja koskeviin ohjeisiin

Ohjeilla kehitetään julkisen sektorin hankintapolitiikkaa ohjaamalla hankintoja ympäristöystävällisempään suuntaan. Tällöin arvioidaan usein myös eri metsäsertifiointijärjestelmien soveltuvuutta hyvän metsänhoidon todentamiseen. Siksi on tärkeää pitää huolta, että yksittäisten jäsenmaiden tai EU:n kestävää kehitystä tukevat järjestelmät tunnustetaan kaikissa maissa. Näin varmistetaan jäsenvaltioiden tuotteiden vapaa liikkuminen sisämarkkinoilla.

Eri sertifiointijärjestelmiä on EU-maissa hyväksytty osoitukseksi kestävästä metsätaloudesta. Keskustelun painopiste tuleekin suunnata sertifiointijärjestelmien maailmanlaajuiseen kestävän metsätalouden edistämiseen.

Metsäsertifiointi kehittyy jatkuvasti

Metsäteollisuus ry osallistuu muiden sidosryhmien kanssa aktiivisesti metsäsertifioinnin kehitystyöhön sekä kansallisesti että kansainvälisesti. PEFC:n metsänhoitostandardi päivitetään viiden vuoden välein laajapohjaisessa työryhmässä. Päivitystyö on parhaillaan käynnissä, ja uudet metsänhoidon vaatimukset on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alussa.

Suomen ensimmäinen FSC:n metsänhoidon standardi sai kansainvälisen hyväksynnän tammikuussa 2011. Sen jälkeen FSC:n kansainvälisissä kriteereissä on tapahtunut muutoksia. Niiden pohjalta toteutettava FSC:n kansallisen metsänhoidon standardin päivitys on loppusuoralla. Uusi standardi tullee käyttöön vuonna 2022.

Lisätietoja

FSC-sertifiointi: Silja Pitkänen-Arte p. 0400 988 177

PEFC-sertifiointi: Tiina Vuoristo p. 040 542 5365