Komission uuden kestävän rahoituksen strategian mukaan ympäristötavoitteisiin pääseminen edellyttää Euroopassa mittavia lisäinvestointeja. Pelkästään energiajärjestelmään pitäisi investoida vuodessa 350 miljardia euroa lisää, jotta päästöjen vähentämisessä onnistutaan. Muiden ympäristötavoitteiden osalta vuosittainen investointitarve on 130 miljardia euroa.

Siksi komissio haluaa, että rahoitusmarkkinat toimisivat kestävämmin. Komissio aikoo muun muassa selvittää, miten luottoluokittajat voisivat ottaa paremmin huomioon kestävyysnäkökohdat. Niiden tulisi olla myös osa pankkien riskienhallintaa. Komissio tutkii niin ikään, miten vihreiden lainojen suuntaamista kuluttajille voisi edesauttaa. Yrityksiä varten EU on luonut vihreiden joukkolainojen standardin.

Ruskea taksonomia voisi vaikuttaa markkinoihin ennakoimattomasti, huomio suunnattava nykyisten taksonomiakriteerien parantamiseen

Strategian uusien, kunnianhimoisten suunnitelmien ohella komissio korostaa myös rakenteilla olevan kestävyysluokitusjärjestelmän eli niin sanotun taksonomian merkitystä sääntelyn kulmakivenä. Komissio on jo esittänyt taksonomiaan haastavaa ilmastokriteeristöä, joka kattaa metsätalouden. Metsäteollisuuden mielestä jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin pitäisi saattaa kriteeristö uudelleen valmisteluun, sillä metsätalouden kriteerit luovat huomattavasti byrokratiaa pystymättä osoittamaan ilmastohyötyä. Kriteeristö ei tunnista Suomessa harjoitetun kestävän ja aktiiviseen metsätalouden merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Strategian mukaan komissio on myöhentämässä hieman taksonomian muiden ympäristötavoitteiden kriteerien valmistelua ja aikoo julkaista ne vuoden 2022 puoleenväliin mennessä. Kriteeristöä pitäisi alkaa soveltaa jo vuonna 2023 eli aikataulu on yritysten näkökulmasta haastava.

Komissio aikoo myös julkaista selvityksen siitä, miten taksonomia voisi paremmin ohjata rahoitusta taloudellisiin aktiviteetteihin, jotka ovat uskottavasti muuttamassa toimintaansa kestävämmiksi.

Lisäksi komissio muistuttaa, että se tulee julkaisemaan selvityksen taloudellisista aktiviteeteistä, joilla ei ole merkittävää ympäristövaikutusta sekä aktiviteeteistä, jotka aiheuttavat merkittävää ympäristöhaittaa. Jälkimmäisellä ajatuksella viitataan mahdolliseen ruskeaan taksonomiaan, jota komission alla toimiva työryhmä eli kestävän rahoituksen platform on jo osaltaan hahmotellut. Ruskean taksonomian ottaminen käyttöön voisi aiheuttaa markkinoilla odottamattomia vaikutuksia. Esimerkiksi sijoituskohteiden hinnat voisivat muuttua vaikeasti ennustettavalla tavalla. Pelkät huhutkin ruskeaan taksonomiaan joutumisesta saattaisivat vaikuttaa. Ruskea taksonomia ei myöskään auttaisi investointivajeen kuromisessa umpeen, vaan mutkistaisi entisestään EU:n kestävän rahoituksen sääntelyä.

Kokonaisuudessaan EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn valmistelussa on ollut ongelmia. Niitä ovat olleet johdonmukaisuuden ja läpinäkyvyyden puute sekä kunnollisten vaikuttavuusarvioiden saatavuus ajoissa. Aiheen voimakas politisoituminen on niin ikään murentanut sääntelyvalmistelun laatua.  Nyt tulisi keskittyä valmistelussa olevien kriteerien parantamiseen. Kestävien investointien saaminen liikkeelle on tärkeä tavoite, mutta tarpeeton byrokratia voi jarruttaa kehitystä ja hidastaa tai jopa estää tavoiteltujen investointien toteutumista Euroopassa.