Kaavoitus on yksi kuntapäättäjän merkittävimmistä vaikuttamiskeinoista. Kunnilla on kaavamonopoli ja maankäytön pitkäjänteinen kehittäminen on tärkeää. Kaavoituksella tulisi tukea metsiin liittyvän bio- ja kiertotalouden kehitystä sekä aktiivista ja kestävää metsänhoitoa. Tämä on tärkeää, jotta voimme vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja tukea kestävää kehitystä.

Kaavoja laadittaessa tulee selvittää tarkkaan kaavoituksen tavoitteet ja mm. se, missä määrin kaavaa on tarve ulottaa metsäalueille. Jos metsäalueilla on tarve ohjata rakentamista tai muuta maankäyttöä, on perusteltua laatia kaava myös sinne.

Yksityisten metsänomistajien metsäalueille laaditut kaavamerkinnät ja -määräykset, jotka rajoittavat normaalia metsätalouden harjoittamista, eivät turvaa omaisuuden suojaa, koska rajoitteita ei korvata.

Metsätalouden toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää huomioida kaavoituksessa.

Metsätalous ja -teollisuus ovat suuria työllistäjiä ja aluetalouksien ylläpitäjiä, joten niiden toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää huomioida kaavoituksessa. Kaavoituksen selkeys ja helppo saavutettavuus ovat tärkeitä sekä maanomistajien että toimijoiden näkökulmasta. Liian usein kaavamääräysten epäselvät tulkinnat ja merkintöjen kirjavuus aiheuttavat tulkintavaikeuksia käytännössä. Lisäksi kaavoitusta tulee kehittää siten, että kaikki kaavat olisivat jatkossa kattavasti vektorimuotoisena paikkatietona, jotta kaavamääräykset voitaisiin tuoda toimijoiden tietojärjestelmiin automaattisesti.