Monipuolinen metsätalous on ratkaisu ilmastonmuutoksen hillintään. Kasvavat metsät sitovat hiiltä, ja aktiivisella metsänhoidolla metsien kasvua voidaan lisätä. Puupohjaiset tuotteet puolestaan korvaavat tuotteita, joiden valmistus aiheuttaa enemmän fossiilisia päästöjä.

Kunnat voivat osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan harjoittamalla metsissään ilmastoviisasta metsätaloutta. Ilmastoviisaassa metsänhoidossa korostuvat oikea-aikaiset hoitotoimenpiteet sekä maaperän ja kasvupaikan huomiointi metsätalouden toimenpiteissä. Valtaosa Suomen metsistä kasvaa kivennäismaalla. Kivennäismailla ilmastoviisas metsänhoito tarkoittaa muun muassa kasvupaikalle soveltuvaa maanmuokkausta, jalostetun metsänviljelyaineiston hyödyntämistä sekä oikeaan aikaan tehtäviä taimikonhoitoa ja kasvatushakkuita ennen metsän uudistamista. Suometsissä ilmastoviisaassa metsätaloudessa korostuu jatkuvan kasvatuksen mahdollisuuksien hyödyntäminen niillä kasvupaikoilla, joilla aluskasvillisuus mahdollistaa uusien taimien syntymisen. Sellaisissa suometsissä, joilla jatkuva kasvatus ei onnistu, ojaston kunnostuksessa tulee välttää tarpeettoman syviä uomia.

Kasvavat metsät hillitsevät ilmastonmuutosta.

Ravinnetalouden edistäminen on nopein keino lisätä metsien kasvua ja hiilen sitoutumista. Kivennäismailla erityisesti typpi lisää metsien kasvua ja tietyillä alueilla erityisesti Itä-Suomessa metsät kärsivät myös boorin puutoksesta. Suometsien ravinnetaloutta edistetään pääasiallisesti tuhkalannoituksella, joka vähentää kunnostusojituksen tarvetta ja voi parantaa jatkuvan kasvatuksen käyttömahdollisuuksia.

Metsätaloudessa tulee huomioida myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Ilmastonmuutoksen seurauksena kuivuuden ennustetaan lisääntyvän kesän kasvukauden aikana, jolloin kuivuudelle herkät puulajit kärsivät. Ensisijaisen tärkeää on huolehtia, ettei kuusta istuteta liian karuille kasvupaikoille. Puulajivalikoimaan tulee kiinnittää huomiota myös jatkuvassa kasvatuksessa, koska menetelmä sopii parhaiten juuri kuuselle.

Kesällä 2020 valmistunut metsäteollisuuden ilmastotiekartta tekee näkyväksi toimialan merkittävän roolin ilmastonmuutoksen hidastajana. Vuoteen 2035 mennessä metsävarat kasvavat, tuotteet vähentävät päästöjä korvaamalla fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ja metsäteollisuuden omat päästöt vähenevät.