Metsäteollisuuden hiukkas-, rikki- ja typenoksidien päästöt ilmaan ovat alle 10 prosenttia Suomen päästöistä. Hajurikkiyhdisteet ovat vähentyneet lähes merkityksettömiksi viime vuosina tehokkaiden keräily- ja käsittelyjärjestelmien ansiosta.

Ilmaan suuntautuvia päästöjä on vähennetty hyvin merkittävästi metsäteollisuudessa viimeisten vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi metsäteollisuuden hiukkaspäästöt ovat vähentyneet 88 % tuotantoon suhteutettuna vuodesta 1992. Päästövähennystoimenpiteitä tehdään jatkuvasti. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana metsäteollisuus on käyttänyt ilmansuojeluinvestointeihin keskimäärin noin 15 miljoonaa euroa vuosittain. Ilmanlaatutavoitteet saavutetaankin hyvin teollisuuspaikkakunnilla.

Metsäteollisuuden vahvuus on suuri bioenergiaomavaraisuus. Suomen uusiutuvasta energiasta 2/3 on metsäteollisuussidonnaista. Vuonna 2019 uusiutuvan energian osuus metsäteollisuuden energiantuotannossa oli 87 prosenttia, joten ala lähestyy vuoteen 2025 asetettua 90 prosentin tavoitettaan. Myös vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla on saavutettu erinomaisia tuloksia energiatehokkuuden parantamisessa.

Sellutehtaat lähes hajuttomia

Sellutehtaan keittoprosessissa tarvittavat rikkikemikaalit aiheuttavat hajua yhdistyessään puun orgaanisiin yhdisteisiin. Hajuyhdisteet ovat mm. metyylimerkaptaania ja niiden määrää ilmaistaan TRS-luvulla (total reduced sulphur).

Hajukaasut kerätään huolellisesti talteen prosessin jokaisesta osasta. Ne käsitellään polttamalla omassa erillisessä polttoprosessissa tai soodakattilassa. Järjestelmään kuuluu useita varajärjestelmiä häiriötilanteiden hallitsemiseksi.

Tehokkailla toimenpiteillä selluteollisuuden hajurikkiyhdistepäästöt (TRS) ovat vähentyneet 97 % tuotantoon suhteutettuna vuodesta 1992.

Haasteena typenoksidien päästöjen vähentäminen

Energian- ja selluntuotannosta syntyvien typen oksidien määrä on vähentynyt muita päästöjä vähemmän viime vuosina. Energiatehokkuuden lisääminen sellutehtailla on ollut suurin syy, miksi typenoksidipäästöt (NOx) eivät ole juuri vähentyneet selluntuotannossa. Soodakattiloiden aiheuttamasta typen oksidien päästöstä kolmannes tulee polttoaineesta eli puusta mustalipeäksi liotetusta ligniinistä. Typen oksidien määrää hallitaan ohjaamalla polttoprosesseja tehokkaasti.