Hallituksen ilmastoseminaarissa Vuosaaressa tehtiin monia järkeviä linjauksia. Katse pysyi olennaisessa, kun fossiilisten päästöjen vähentäminen nostettiin ensisijaiseksi toimeksi siirryttäessä kohti hiilineutraalia Suomea. Kun päästövähennyspolulla edetään rohkeasti mutta harkitsevasti, varmistetaan, ettei teollisuutta karkoteta rajojen ulkopuolelle ja siten ulkoisteta teollisuuteen kytkeytyviä päästöjä. Suomalainen uudistuva teollisuus on globaalisti verraten ekoteko, ja Suomi tarvitsee jatkossakin kilpailukykyistä teollisuutta sekä vientituloja, jotta hyvinvointiyhteiskuntaa voidaan ylläpitää.

Vientiteollisuus on avainasemassa suomalaisen hyvinvoinnin varmistajana ja globaalien ilmastoratkaisujen kehittäjänä. Ilmastoseminaarissa linjattu teollisuuden sähköveron alentaminen kilpailijamaiden tasolle EU-minimiin on tästä näkökulmasta erittäin tervetullut päätös. Minimiin tulisi pyrkiä mahdollisimman nopeasti, jotta saadaan teollisuuden kilpailukyky naapurimaiden tasolle. Lisäksi energiaveroleikkurin poistaminen on toteutettava yli hallituskautisella siirtymäajalla, jotta tehtaat ehtivät sopeutua muutokseen.

Hallitus näkee teollisuustoimialojen tekemät omat ilmastotiekartat oleellisena osana ilmastotyötä. On tärkeää, että tiekartat otetaan huomioon päätöksenteossa ja esimerkiksi energia- ja ilmastostrategiaa valmisteltaessa. Suomessa toimiva metsäteollisuus kulkee etujoukoissa oman vastuunsa kantamisessa: metsäteollisuus voi olla lähellä nollapäästöjä jo vuonna 2035 ja siitä eteenpäin jopa hiilinegatiivinen.

Panostukset metsittämiseen, metsien kasvun lisäämiseen ja metsäkadon ehkäisyyn

Vaikka hallituksen hiilineutraaliustiekartan ensisijainen tavoite on päästöjen vähentäminen, maankäyttösektorin roolin nähdään korostuvan tulevina vuosina. Metsäteollisuus pitää tärkeänä hallituksen panostusta maankäyttösektorin hiilensidontaan. Suomen metsävarat kasvavat joka vuosi ja hiilivarasto karttuu kovaa vauhtia.

Hiilinielujen varaan ilmastopolitiikkaa ei voi perustaa, koska kuten hallituksen tiekartassa todetaan, niiden arviointiin ja pysyvyyteen liittyy epävarmuutta. Sen sijaan metsien kasvua voidaan edelleen lisätä aktiivisella ja oikea-aikaisella metsänhoidolla, jalostetun metsänviljelyaineiston käytöllä sekä lannoittamalla. Tuhkalannoituksen edistäminen on tärkeää, kun tavoitellaan suometsiin lisäkasvua ja toisaalta pienempää vesistökuormitusta. Tarvitaan vaikuttavia ohjauskeinoja metsittämisen lisäämiseen sekä rakentamisen ja maatalouden aiheuttaman metsäkadon ehkäisyyn.

Puupohjaisilla ratkaisuilla voidaan korvata fossiilisista raaka-aineista tehtyjä tuotteita

Metsäteollisuuden tuotteet korvaavat entistä tehokkaammin uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ja fossiilisia polttoaineita. Hallituksen hiilineutraaliustiekartta tukee puunjalostuksen kehittämistä kasvavien metsävarojen Suomessa. On selvää, että investoinnit mahdollistavat vähäpäästöisen tulevaisuuden. Investoidakseen metsäteollisuus tarvitsee vakaan, kustannuskilpailukykyisen ja ennakoitavan toimintaympäristön.

Vuosaaren ilmastolinjaukset antoivat tärkeän viestin teollisuudelle; hiilineutraaliutta tavoitellaan päästövähennysten ja investointien, eikä esimerkiksi metsien käyttöä koskevien rajoitusten kautta. Kukoistava metsäteollisuus tukee hallituksen työllisyystavoitteita, rakentaa ja turvaa hyvinvointia. Lisäksi hyvä ja kestävä metsänhoito sekä puupohjaiset tuotteet hillitsevät ilmastonmuutosta.