EU-komissio esittää toimia globaalin metsäkadon ja metsien tilan heikentymisen vähentämiseksi. Metsäteollisuus pitää metsäkadon vastaisia toimia tärkeänä ja muistuttaa, että kestävä metsätalous ei aiheuta metsäkatoa. Metsäteollisuus on sitoutunut globaalien metsäsertifiointijärjestelmien vaatimuksiin. Jatkossa on varmistettava näiden järjestelmien painoarvo, kun osoitetaan että metsätalous on kestävää eikä toiminta aiheuta metsäkatoa.

 

Euroopan komissio on tänään 17.11. ehdottanut toimia EU-kulutuksen aiheuttaman globaalin metsäkadon vähentämiseksi. Asetusehdotuksen mukaan EU:n markkinoilla ei saisi myydä tuotteita, joiden tuotanto on aiheuttanut metsäkatoa tai metsien tilan heikentymistä. Metsäkato nostettiin vahvasti esiin myös YK:n ilmastokokouksessa Glasgow’ssa.

Metsäteollisuus pitää metsäkadon vastaisten toimien globaalia tehostamista tärkeänä sekä ilmastonmuutoksen että luonnon monimuotoisuudennäkökulmasta. 80 prosenttia globaalista metsäkadosta aiheutuu maataloudenlaajentumisesta. Tästä huolimatta komissio esittää uusia toimia myös puuraaka-aineelle a puupohjaisille tuotteille, joilla on merkittävä vaikutus korvattaessa fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita.

 

Komissiolta ehdotus yksityiskohtaiseksi alkuperänhallintajärjestelmäksi (Due diligence)

 

Komission ehdotuksessa kaakaota, kahvia, naudanlihaa, palmuöljyä, soijaa ja puutavaraa sekä niiden jalosteita tuottavat maat luokiteltaisiin metsäkatoa ja metsien tilan heikentymistä koskevan riskin osalta matalan ja korkean riskin maihin. Riskiluokitus tulee voimaan implementaatiosäädöksellä. Jatkotyössä on varmistettava sekä EU:n sisämarkkinoiden toimivuus että kansainvälisen kaupan toimintaedellytykset.

 

Nykyisin toimijat osoittavat puutavaran ja puupohjaistentuotteiden laillisuuden EU:n puutavara-asetuksen avulla. Näiden lisäksi toimijoiden tulisi jatkossa arvioida sitä, aiheuttaako toiminta metsäkatoa ja metsien tilanheikentymistä. Tarvittaessa toimijan tulisi minimoida riskiä.

 

Komissio esittää, että globaaleja metsäsertifiointijärjestelmiä voisi käyttää vain täydentävänä työkaluna riskinarvioinnissa. Tämä tarkoittaisi sitä, että yritysten olisi luotava aivan uusia, yksityiskohtaisia järjestelmiä osoittaakseen metsäkatovapaa ja kestävä puunhankinta. Esitys veisi pohjaa pois globaalien metsäsertifiointijärjestelmien yli20 vuotta kestäneeltä kehitystyöltä sekä kasvattaisi toimijoiden hallinnollistataakkaa merkittävästi.

 

Kansainvälisten määritelmien käyttö on varmistettava

 

Metsäteollisuus korostaa, että globaalia kauppaa koskevassa EU-sääntelyssä tulisi hyödyntää jo olemassa olevia, maailman metsä- ja maatalousjärjestö FAO:n piirissä sovittuja metsäalan määritelmiä. Komissio kuitenkin esittää uutta kirjausta kestävästä hakkuutoimesta (sustainable harvesting operation).Ehdotus perustuu komission heinäkuussa julkaiseman uusiutuvan energiandirektiivin kirjaukseen ja tarkoittaa, että energiantuotannossa käytettävät biomassan kestävyyskriteerit laajennettaisiin osin koskemaan kaikkea puunhankintaa.

 

– EU:ssa on valmistelussa useita lainsäädäntöaloitteita, jotka ohjaavat metsien käyttöä. Aloitteista tulevat erilaiset määritelmät ja vaatimukset luovat epävarmuutta ja tulkinnanvaraisuutta metsien käyttöön. Jatkotyössä tulee korostaa johdonmukaisuutta eri aloitteiden välillä sekä varmistaa hallinnollisen taakan minimointi, muistuttaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Tiedotetta on korjattu 18.11. klo 7.30.
Tiedotteessa luki: Komissio tekisi tämän jaottelun delegoiduin säädöksin. Teksti on korjattu muotoon: Riskiluokitus tulee voimaan implementaatiosäädöksellä.