Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset 2025 julkaistu

Uutiset |

Metsäteollisuuden uudistetut vastuullisuussitoumukset vuoteen 2025 julkaistiin Metsäteollisuus ry:n kevätseminaarissa 6.3.2018. Omaehtoiset vastuullisuussitoumukset ohjaavat koko alaa entistä vastuullisempaan suuntaan.

Metsä antaa meille ihmisille hyvinvointia monin eri tavoin ja mahdollisuuden tehdä viisaita, vastuullisia valintoja. Metsäteollisuus on tehnyt pitkäjänteistä vastuullisuustyötä ja alan ensimmäiset yhteiset vastuullisuussitoumukset julkaistiin vuonna 2013. Metsäteollisuuden yhteisiä vastuullisuussitoumuksia on nyt laajennettu kokonaisvaltaisemmin vastuullisuuskysymysten osalta ja tavoitteita on myös kiristetty. Tavoitteenamme on, että uusilla sitoumuksilla ala pystyy osoittamaan edelläkävijyyttä ja jatkuvaa parantamista vastuullisuuskysymyksissä sekä vastaamaan entistä paremmin ajankohtaisiin vastuullisuushaasteisiin. Haluamme myös osoittaa metsäteollisuuden tärkeää roolia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) toteutuksessa.

Keskeisenä osana kehittämistyötämme on aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa. Vuoropuhelun ja yhteistyön hengessä pyysimme ulkopuolisia asiantuntijoita kertomaan oheisessa ”Vastuullisia valintoja” -esitteessä ajatuksiaan metsäteollisuuden vastuullisuudesta.

Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset vuoteen 2025

Kestävän talouden ja hyvinvoinnin edistäjä

1. Edistämme kestävää taloutta ja hyvinvoinnin kasvua luomalla arvonlisää, maksamalla veroja ja työllistämällä ihmisiä eri puolella Suomea suoraan ja arvoketjumme kautta.

2. Tarjoamme uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettuja, turvallisia ja ekologisesti kestäviä tuotteita. Kehitämme nykyisiä tuotteitamme ja toimintatapojamme, ja luomme uusia innovaatioita, joissa puuta käytetään yhä monipuolisemmin ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi.

3. Toimimme yhtä vastuullisesti kansallisesti ja kansainvälisesti sekä huolehdimme hankintaketjujemme vastuullisuudesta.

Vastuullinen työnantaja

4. Teemme jatkuvaa työtä työturvallisuuden kehittämiseksi tavoitteenamme tapaturmattomat työpaikat.

5. Pidämme huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.

6. Tunnistamme yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja tarjoamme erilaisia väyliä alalle työllistymiseen. Edistämme oppisopimuskoulutusta sekä nuorten työllistymistä tarjoamalla monipuolisia kesätyö- ja harjoittelumahdollisuuksia.

Metsien kestävän käytön ja monimuotoisuuden edistäjä

7. Varmistamme käyttämämme puun alkuperän ja sen laillisuuden. Edistämme metsäsertifiointijärjestelmien käyttöä. Tavoitteenamme on, että metsäteollisuuden käyttämästä puusta ja kuidusta vähintään 90 prosenttia on sertifioitua vuonna 2025.

8. Edistämme talousmetsien luonnonhoitoa sekä metsien ja soiden vapaaehtoista suojelua tavoitteenamme kääntää metsälajien uhanalaistumiskehitys laskuun.

9. Sitoudumme omassa toiminnassamme vähentämään metsätalouden vesistövaikutuksia ja edistämme keinoja, joilla metsien hoitoon ja käyttöön liittyvä vesistökuormitus pienenee.

Ilmastonmuutoksen hillitsijä

10. Edesautamme siirtymistä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tarjoamalla ilmastomyönteisiä tuotteita ja tukemalla Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

11. Lisäämme uusiutuvan energian tuotannon osuutta osana kehittyvää metsäteollisuutta. Tavoitteenamme on, että uusiutuvan energian osuus metsäteollisuuden energiantuotannossa on 90 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

12. Sitoudumme energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.

Kestävän tuotannon ja kiertotalouden toteuttaja

13. Jatkamme veden käytön tehokkuuden parantamista sekä vesistökuormituksen systemaattista vähentämistä. Tavoitteenamme on vähentää tuotantolaitosten ravinnepäästöjä 15 prosenttia tuotantotonnia kohti vuoteen 2025 mennessä. (vertailuvuosi 2016)

14. Sitoudumme materiaalitehokkuuden parantamiseen ja edistämme ravinteiden kierrätystä. Kehitämme ratkaisuja sivuvirtojen jalostusarvon kasvattamiseen muun muassa teollisten symbioosien avulla.

Yhteistyöllä vastuullisempi toimija

15. Viestimme avoimesti ympäristö- ja vastuullisuusasioista ja käymme aktiivista vuoropuhelua keskeisten sidosryhmiemme kanssa.

16. Edistämme kestävää kehitystä yhteiskunnassa toteuttamalla kumppaneidemme kanssa vastuullisuushankkeita ja tekemällä yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa.

17. Edesautamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

 

Lisätietoja:
Fredrik Blomfelt, ympäristöpäällikkö
fredrik.blomfelt@forestindustries.fi, puh. 040 705 7389

Tiina Vuoristo, päällikkö, kestävä kehitys
tiina.vuoristo@forestindustries.fi, puh. 040 542 5365