TEM julkaisi vaikutusarvioita EU:n 2030 energia- ja ilmastopaketista

Uutiset |

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen (VTT, VATT) mukaan komission esittämät vuoteen 2030 ulottuvat energia- ja ilmastotavoitteet vaikuttavat negatiivisesti Suomen bruttokansantuotteeseen, vientiin, työllisyyteen ja kotitalouksien ostokykyyn.

Euroopan komissio julkaisi alkuvuodesta ilmasto- ja energiapoliittisen vuoteen 2030 ulottuvan toimenpidepaketin, jossa ehdotetaan EU:n kasvihuonekaasupäästöille 40 prosentin vähennystavoitetta vuoden 1990 tasoon verrattuna.

TEM:n julkaisemassa väliraportissa oletetaan, että EU hyväksyy 2030-paketissa esitetyt muita maita tiukemmat päästötavoitteet. Raportin mukaan EU:n yksipuolinen ilmastotavoite nostaisi kustannustasoa Suomen ja Euroopan teollisuuden kilpailukykyä heikentävällä tavalla. Suomen kansantalouden tasolla 2030-paketin tavoitteet vaikuttaisivat negatiivisesti bruttokansan-tuotteeseen, vientiin, työllisyyteen ja kotitalouksien ostokykyyn.

Raportin mukaan EU:n yksipuolinen ilmastotavoite vaikuttaisi laajasti koko yhteiskuntaan. Päästökauppasektorilla kilpailukykyä heikentäisi erityisesti päästöoikeuden ja sähkön hinnan voimakas nousu. Ei-päästökauppasektoreilla (mm. liikenne, maatalous, rakentaminen ja jätteet) tarvittaisiin kalliiksi tulevia päästövähennystoimia. Mitä suuremman päästövähennystavoitteen Suomi saa EU-jäsenmaiden välisessä taakanjaossa ei-päästökauppasektorilla, sitä
enemmän kansantalous heikkee.

Lisätietoja antaa

Ahti Fagerblom

Energia- ja ilmastopäällikkö

040 820 9763